ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillage

P IH1 L IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillage-, *pillage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillage(n) การปล้นสะดม, See also: การปล้น, การโจรกรรม, Syn. depredation, spoliation
pillage(n) สิ่งของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. booty, loot, plunder
pillage(vt) ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave
pillage(vi) ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pillageการปล้นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด The Road Warrior (1981)
Pillage is formally prohibited.- ไม่รู้ Schindler's List (1993)
A little baby all alone in a tent whose daddy went off to pillage some town or go and plunder somewhere, just doing his job.A little baby all alone in a tent... ...whose daddy went off... ...to pillage some town... Night at the Museum (2006)
Well, now I just pillage tombs in the name of preservation. Evelyn.ผมแค่ปล้นสุสานเพื่อนำมารักษาไว้ เอเวอลีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
We wage war, we burn sacrifices, we pillage and plunder and tear at the flesh of our brothers and why?เราทำสงคราม เราเผาคนเพือบูชายัน เราปล้น โกง ทำร้ายพี่น้องของเราเอง Shutter Island (2010)
You pillage and you butcher in your God's name.ทั้งปล้นทั้งฆ่าในนามของพระเจ้า Hammer of the Gods (2010)
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ Shrek Forever After (2010)
Pillage the nest.ทำลายรัง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
They're trendy, blood-sucking locusts who come into this neighborhood to pillage and destroy everything I care about.พวกเขาคือตั๊กแตนดูดเลือด แบบมีสไตล์ตะหาก ผู้ที่เขามาในละแวกนี้เพื่อ ปล้นและทำลาย ทุกสิ่งที่ฉันใส่ใจ And the Pretty Problem (2011)
Yeah. Pillage and plunder.ใช่ \ การปล้นสะดมและลักขโมย Neighborhood Watch (2012)
The Ironborn will reave and pillage as it was in the old days all along the northern coast.ชาวไอรอนจะบุกปล้นดัง เช่นที่เป็นมาในอดีต ตลอดแนวชายฝั่งตอนเหนือ What Is Dead May Never Die (2012)
Did you hire renegade Greys to pillage and steal land in Kansas?คุณไม่ได้จ้างคนทรยศกเรสการ ปล้นและขโมยที่ดินในแคนซัส? The Magnificent Seven (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล้น[plon] (v) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack  FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[plon jī] (v) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage
ปล้นสะดม[plonsadom] (v) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot
ปล้นทรัพย์[plon sap] (v) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage
สะดม[sadom] (v) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery  FR: piller ; dépouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLAGE P IH1 L IH0 JH
PILLAGED P IH1 L IH0 JH D
PILLAGER P IH1 L IH0 JH ER0
PILLAGES P IH1 L IH0 JH IH0 Z
PILLAGERS P IH1 L IH0 JH ER0 Z
PILLAGER'S P IH1 L IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillage (v) pˈɪlɪʤ (p i1 l i jh)
pillaged (v) pˈɪlɪʤd (p i1 l i jh d)
pillager (n) pˈɪlɪʤər (p i1 l i jh @ r)
pillages (v) pˈɪlɪʤɪz (p i1 l i jh i z)
pillagers (n) pˈɪlɪʤəz (p i1 l i jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plünderung {f} | Plünderungen {pl}pillage | pillages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強奪[ごうだつ, goudatsu] (n,vs) pillage; seizure; hijacking; plunder; extortion; (P) [Add to Longdo]
劫掠;劫略[きょうりゃく;ごうりゃく, kyouryaku ; gouryaku] (n,vs) pillage; plunder [Add to Longdo]
奪掠;奪略[だつりゃく, datsuryaku] (n,vs) pillage; plunder [Add to Longdo]
略奪(P);掠奪[りゃくだつ, ryakudatsu] (n,vs) pillage; plunder; looting; robbery; (P) [Add to Longdo]
略奪者[りゃくだつしゃ, ryakudatsusha] (n) looter; plunderer; pillager; marauder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillage
   n 1: goods or money obtained illegally [syn: {loot}, {booty},
      {pillage}, {plunder}, {prize}, {swag}, {dirty money}]
   2: the act of stealing valuable things from a place; "the
     plundering of the Parthenon"; "his plundering of the great
     authors" [syn: {plundering}, {pillage}, {pillaging}]
   v 1: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
      looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
      {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
      {ransack}, {pillage}, {foray}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top