ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pied

P AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pied-, *pied*, pi, pie
English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, Syn. colourful

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pied(adj) ลายพร้อย, See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี, Syn. multicolored, painted, particolored
piedmont(n) ตีนเขา
piedmont(adj) ที่อยู่ตีนเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pied(ไพดฺ) adj. ลาย,ลายพร้อย,มีหลายสี,ซึ่งสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายพร้อย
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty

English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[bāt] (n) EN: foot  FR: pied [m]
ช้อนรองเท้า[chøn-røngthāo] (n) EN: shoehorn  FR: chausse-pied [m]
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินดุ่ม[doēn dum] (v, exp) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air  FR: marcher avec un air songeur
เดินไป[doēn pai] (v, exp) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth  FR: être à pied ; aller à pied
เดินเท้า[doēn thāo] (v, exp) EN: go on foot  FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[doēn thøtnǿng] (v, exp) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air  FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
โดยไม่หยุด[dōi mai yut] (adv) FR: sans relâche ; d'arrache-pied
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[dūay khwāmsūng sām meūn fut] (xp) EN: at an altitude of 30,000 feet  FR: à une altitude de 30.000 pieds
ฝ่า[fā] (n) EN: palm ; sole  FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIED P AY1 D
PIEDRA P IY1 D R AH0
PIEDMONT P IY1 D M AA2 N T
PIEDBOEUF P IY1 D B AH2 F
PIEDMONT'S P IY1 D M AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pied (j) pˈaɪd (p ai1 d)
pied-`a-terre (n) pjˌɛɪd-aː-tˈɛəʳr (p y ei2 d - aa - t e@1 r)
pied-`a-terres (n) pjˌɛɪd-aː-tˈɛəʳz (p y ei2 d - aa - t e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] pied wagtail, #354,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nonnensteinschmätzer {m} [ornith.]Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) [Add to Longdo]
Säbelschnäbler {m} [ornith.]Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) [Add to Longdo]
Trauerbachstelze {f} [ornith.]Pied Wagtail [Add to Longdo]
Elsterscharbe {f} [ornith.]Pied Cormorant [Add to Longdo]
Elsterreiher {m} [ornith.]Pied Heron [Add to Longdo]
Elsterhabicht {m} [ornith.]Pied Goshawk [Add to Longdo]
Elsterweihe {f} [ornith.]Pied Harrier [Add to Longdo]
Australischer Austernfischer {m} [ornith.]Pied Oystercatcher [Add to Longdo]
Zweifarben-Fruchttaube {f} [ornith.]Pied Imperial Pigeon [Add to Longdo]
Dickschnabel-Bronzekuckuck {m} [ornith.]Pied Bronze Cuckoo [Add to Longdo]
Elstertoko [ornith.]Pied Hornbill [Add to Longdo]
Elsterfaulvogel {m} [ornith.]Pied Puffbird [Add to Longdo]
Rotstirn-Bartvogel {m} [ornith.]Pied Barbet [Add to Longdo]
Elstertyrann {m} [ornith.]Pied Water Tyrant [Add to Longdo]
Zweifarben-Raupenfänger {m} [ornith.]Pied Cuckoo Shrike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
オキュパイド[okyupaido] (n) occupied [Add to Longdo]
ハーメルンの笛吹き男[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pied
   adj 1: having sections or patches colored differently and
       usually brightly; "a jester dressed in motley"; "the
       painted desert"; "a particolored dress"; "a piebald
       horse"; "pied daisies" [syn: {motley}, {calico},
       {multicolor}, {multi-color}, {multicolour}, {multi-
       colour}, {multicolored}, {multi-colored},
       {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
       {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
       {varicolored}, {varicoloured}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top