ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pick up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pick up-, *pick up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick up(phrv) ยกขึ้น, Syn. gather up, get up
pick up(phrv) รับ (ของหรือคน), Syn. call for
pick up(phrv) ช่วยชีวิต
pick up(phrv) ขับรถไปส่ง
pick up(phrv) ผูกมิตรกับ, See also: พบปะ
pick up(phrv) จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)
pick up(phrv) ได้กลิ่น, See also: ได้ยิน, มองเห็น
pick up(phrv) หาคลื่น (เสียง,ไฟฟ้า)
pick up(idm) จัดให้เป็นระเบียบ, See also: ทำให้เรียบร้อย
pick up(phrv) หารายได้ (จำนวนน้อย)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pick up artist(n) PUA(pick up artist) นักจีบสาว เป็นศัพท์ฉพาะใน seduction community

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pick upAfter a slow summer season, business began to pick up.
pick upBe sure to pick up some milk.
pick upBusiness is at last beginning to pick up.
pick upChildren usually pick up foreign languages very quickly.
pick upCould you send someone up to pick up some laundry?
pick upDon't pick up the cat.
pick upHe is beginning to pick up his health again.
pick upHe's always anxious to pick up gossip.
pick upHow long do I have to wait to pick up the medicine?
pick upI bent over to pick up my pen which had fallen on the floor.
pick upI bent over to pick up the pen.
pick upI'd like you to pick up the pace a little on this job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอบหิ้ว(v) carry, See also: pick up, hold in arms, Example: ดวงดอมชมเขาขณะหอบหิ้วข้าวของ เพื่อกลับมาขึ้นรถด้วยกัน, Thai Definition: ทั้งหอบทั้งหิ้ว
เก็บเล็กผสมน้อย(v) save little by little, See also: pick up fragment by fragment, collect, Syn. เก็บหอมรอมริบ, เก็บเล็กประสมน้อย, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: ถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะมั่งมีขึ้นเอง, Thai Definition: เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย
งัด(v) pick up, See also: move, open, pull, force, Syn. เอาออกมา, นำออกมา, Ant. เก็บเข้าที่, Example: กระสุนประจำปืนมีเพียง 10 กว่านัดกว่าจะงัดออกมาสู้ก็คงถูกกวาดเรียบไปแล้ว, Thai Definition: นำออกมาจากที่เก็บ
มือบอน(v) pick up things restlessly, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เด็กคนนี้มือบอน เจออะไรใกล้มือก็ดึงทิ้งหมด, Thai Definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น
กอบ(v) scoop up, See also: pick up, gather up, Example: ลุงใช้มือกอบเมล็ดข้าวที่ร่วงลงพื้น, Thai Definition: เอามือ 2 ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
หิ้วผู้หญิง[hiu phūying] (v, exp) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl  FR: embarquer une fille (fam.)
หอบหิ้ว[høphiū] (v) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow  FR: être surchargé de paquets
หอบสินค้า[høp sinkhā] (v, exp) EN: pick up goods
เก็บตก[keptok] (v) EN: pick up information ; glean information
ก้มลงหยิบขวาน[kom long yip khwān] (v, exp) EN: bend down to pick up an axe
มือบอน[meūbøn] (v) EN: pick up things restlessly  FR: grappiller
มือบอน[meūbøn] (adj) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish
มืออยู่ไม่สุข[meū yūmaisuk] (v, exp) EN: pick up things restlessly
ไปรับ[pai rap] (v, exp) EN: pick up  FR: aller chercher qqn. ; aller prendre qqn.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拿起[ná qǐ, ㄋㄚˊ ㄑㄧˇ, ] pick up, #5,834 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] pick up; to select, #98,479 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケイワイ[keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
救い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue [Add to Longdo]
挟み上げる[はさみあげる, hasamiageru] (v1,vt) to pick up (with chopsticks); to take [Add to Longdo]
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
掘り出す;掘出す[ほりだす, horidasu] (v5s,vt) to dig out; to pick up [Add to Longdo]
撮像管[さつぞうかん, satsuzoukan] (n) image pick up tube; camera tube [Add to Longdo]
持ち直す(P);持直す(P);持ちなおす[もちなおす, mochinaosu] (v5s,vt) to recover; to rally; to improve; to pick up; (P) [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pick up
   v 1: take and lift upward [syn: {pick up}, {lift up}, {gather
      up}]
   2: take up by hand; "He picked up the book and started to read"
   3: give a passenger or a hitchhiker a lift; "We picked up a
     hitchhiker on the highway"
   4: gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She
     picked up the children at the day care center"; "They pick up
     our trash twice a week" [syn: {collect}, {pick up}, {gather
     up}, {call for}]
   5: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   6: get in addition, as an increase; "The candidate picked up
     thousands of votes after his visit to the nursing home"
   7: take into custody; "the police nabbed the suspected
     criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest},
     {pick up}, {nab}, {cop}]
   8: buy casually or spontaneously; "I picked up some food for a
     snack"
   9: register (perceptual input); "pick up a signal" [syn: {pick
     up}, {receive}]
   10: lift out or reflect from a background; "The scarf picks up
     the color of the skirt"; "His eyes picked up his smile"
   11: meet someone for sexual purposes; "he always tries to pick
     up girls in bars"
   12: fill with high spirits; fill with optimism; "Music can
     uplift your spirits" [syn: {elate}, {lift up}, {uplift},
     {pick up}, {intoxicate}] [ant: {cast down}, {deject},
     {demoralise}, {demoralize}, {depress}, {dismay}, {dispirit},
     {get down}]
   13: improve significantly; go from bad to good; "Her performance
     in school picked up" [syn: {turn around}, {pick up}]
   14: perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily;
     "I caught the aroma of coffee"; "He caught the allusion in
     her glance"; "ears open to catch every sound"; "The dog
     picked up the scent"; "Catch a glimpse" [syn: {catch}, {pick
     up}]
   15: eat by pecking at, like a bird [syn: {peck}, {pick up}]
   16: gain or regain energy; "I picked up after a nap" [syn: {perk
     up}, {perk}, {percolate}, {pick up}, {gain vigor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top