ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phrase

F R EY1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phrase-, *phrase*
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
phrase book(n) หนังสือรวมวลี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrase(n) วลี (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำ
phrase(n) ถ้อยคำ, See also: การใช้ถ้อยคำ, Syn. expression
phrase(n) โวหาร, See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม, Syn. expression, idiom, saying
phrase(n) เนื้อเพลง
phrase(vi) ถ่ายทอดด้วยคำพูด, See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง, Syn. formulate, word
phraseology(n) การใช้สำนวนโวหาร, Syn. verbalism
phraseologist(n) คนชอบใช้สำนวนโวหาร, See also: เจ้าโวหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin, catchword, word
phraseologist(เฟรสซีออล'โลจิสทฺ) n. ผู้ที่ชอบใช้สำนวนโวหาร,เจ้าโวหาร
phraseology(เฟรสซีออล'โลจี) n. สำนวน,โวหาร,ลักษณะการใช้ถ้อยคำหรือวลี,ภาษาเฉพาะ,ถ้อยคำ,การใช้ถ้อยคำ,ถ้อยคำทั้งหลายที่ใช้ประจำ., See also: phraseological adj.
paraphrasen. (การ) ถ่ายข้อความ
periphrase(เพอ'ริเฟรสฺ) vt.,vi. พูดอ้อมค้อม. n. =periphrasis (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
paraphrase(vt) แปลความ,ถ่ายความ,ถอดความ
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phrase book(n) หนังสือสอนภาษาฉบับย่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phraseAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
phraseCall up is a phrase that means telephone.
phrase'can' is an auxiliary verb, so in question sentences it is brought to the start of the phrase.
phraseHe explained the literal meaning of the phrase.
phraseHis speech contained many fine phrases.
phraseHow is this phrase to be interpreted?
phraseI have to learn many words and phrases by heart.
phraseIn legal documents difficult words and phrases are often used.
phraseInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
phraseI quoted some famous phrases in my book.
phraseIt's OK to think of 'five minutes' as a noun phrase, right?
phraseI wonder what this phrase means?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วลี(n) phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai Definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพบทวลี[bupphabot walī] (n, exp) EN: prepositional phrase
จร้า = จ้า[jā] (x) EN: [politeness marker ]  FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
คะ[kha] (x) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]  FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[kha] (x) EN: [particle used by a woman after a vocative]  FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
คำพูดติดปาก[khamphūt titpak] (n, exp) EN: catchword ; catch phrase
คร่ะ[khra = kha] (x) EN: [politeness marker ]  FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[khrap = khap] (x) EN: [politeness marker ]  FR: [formule de politesse en fin de phrase]
กลุ่มคำ[klum kham] (n, exp) EN: phrase
กริยาวิเศษณวลี[kriyāwisētwalī] (n, exp) EN: adverbial phrase  FR: phrase adverbiale [f]
ประโยค[prayōk] (n) EN: sentence ; clause  FR: phrase [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHRASE F R EY1 Z
PHRASED F R EY1 Z D
PHRASES F R EY1 Z AH0 Z
PHRASES F R EY1 Z IH0 Z
PHRASEOLOGY F R EY2 Z IY0 AO1 L AO0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phrase (v) frˈɛɪz (f r ei1 z)
phrased (v) frˈɛɪzd (f r ei1 z d)
phrases (v) frˈɛɪzɪz (f r ei1 z i z)
phrase-book (n) frˈɛɪz-buk (f r ei1 z - b u k)
phraseology (n) frˌɛɪzɪˈɒləʤiː (f r ei2 z i o1 l @ jh ii)
phrase-books (n) frˈɛɪz-buks (f r ei1 z - b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词组[cí zǔ, ㄘˊ ㄗㄨˇ, / ] phrase (grammar), #31,782 [Add to Longdo]
片语[piàn yǔ, ㄆㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] phrase, #84,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility [Add to Longdo]
Phrase {f}; Schlagwort {n}phrase; catchphrase [Add to Longdo]
Phrasen dreschento talk in platitudes [Add to Longdo]
Phrasendrescher {m}phrase monger; phrasemonger [Add to Longdo]
Sammlung {f} von Redewendungenphrase book [Add to Longdo]
Sprachführer {m}phrase book [Add to Longdo]
phraseologisch {adj}phraseological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたらかんたら[untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
かどうか[kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
[shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phrase
   n 1: an expression consisting of one or more words forming a
      grammatical constituent of a sentence
   2: a short musical passage [syn: {phrase}, {musical phrase}]
   3: an expression whose meanings cannot be inferred from the
     meanings of the words that make it up [syn: {idiom},
     {idiomatic expression}, {phrasal idiom}, {set phrase},
     {phrase}]
   4: dance movements that are linked in a single choreographic
     sequence
   v 1: put into words or an expression; "He formulated his
      concerns to the board of trustees" [syn: {give voice},
      {formulate}, {word}, {phrase}, {articulate}]
   2: divide, combine, or mark into phrases; "phrase a musical
     passage"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top