ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

philistine

F IH1 L AH0 S T IY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philistine-, *philistine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philistine(n) คนไร้วัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Philistineพวกฟิลิสไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILISTINE F IH1 L AH0 S T IY2 N
PHILISTINES F IH1 L AH0 S T IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Philistine (n) fˈɪlɪstaɪn (f i1 l i s t ai n)
Philistines (n) fˈɪlɪstaɪnz (f i1 l i s t ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非利士[Fēi lì shì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC) [Add to Longdo]
非利士族[Fēi lì shì zú, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄗㄨˊ, ] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペリシテ人[ペリシテじん, perishite jin] (n) (a) Philistine; Philistine people [Add to Longdo]
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person. [Add to Longdo]
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Philistine
   adj 1: of or relating to ancient Philistia or its culture or its
       people
   2: smug and ignorant and indifferent or hostile to artistic and
     cultural values [syn: {anti-intellectual}, {philistine}]
   n 1: a person who is uninterested in intellectual pursuits [syn:
      {philistine}, {anti-intellectual}, {lowbrow}]
   2: a member of an Aegean people who settled ancient Philistia
     around the 12th century BC

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top