ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persuasion

P ER0 S W EY1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persuasion-, *persuasion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persuasion(n) การชักชวน, See also: การชักจูง, การโน้มน้าว, การชักนำ, การเกลี้ยกล่อม, การจูงใจ
persuasion(n) ความเชื่อ (ทางศาสนาหรือการเมือง), Syn. doctrine, belief, creed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion, inducement, belief, potency

English-Thai: Nontri Dictionary
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persuasionการเกลี้ยกล่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persuasion (Psychology)การจูงใจ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Persuasion (Rhetoric)การจูงใจ (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persuasionCrude persuasion is to persistently egg someone on.
persuasionFinally, he gave into my persuasion.
persuasionFinally, he gave in to my persuasion.
persuasionNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำชักชวน(n) persuasion, See also: inducement, Example: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน, Thai Definition: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
คำเชิญชวน(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ
คำชวน(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำเชื้อเชิญ, Example: ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ
คำเชิญ(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชื้อเชิญ, คำชักชวน, คำเชิญชวน, Example: แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน
คำเชื้อเชิญ(n) invitation, See also: persuasion, bid, inducement, Syn. คำเชิญชวน, คำชวน, Example: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง
การจูงใจ(n) persuasion, See also: persuasion, inducement, allurement, Example: การจูงใจด้วยเงินก้อนโตก็ไม่สามารถฉุดเขาไว้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจูงใจ[kān jūngjai] (n) EN: motivation ; persuasion   FR: motivation [f]
นะ[na] (x) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]  FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSUASION P ER0 S W EY1 ZH AH0 N
PERSUASIONS P ER0 S W EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persuasion (n) pˈəswˈɛɪʒn (p @1 s w ei1 zh n)
persuasions (n) pˈəswˈɛɪʒnz (p @1 s w ei1 zh n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐柔[かいじゅう, kaijuu] (n,vs) winning over; placation; gentle persuasion; (P) [Add to Longdo]
勧説[かんぜい, kanzei] (n,vs) urging; persuasion [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
切言[せつげん, setsugen] (n,vs) urging; persuasion; declaration [Add to Longdo]
説得[せっとく, settoku] (n,vs) persuasion; (P) [Add to Longdo]
説得上手[せっとくじょうず, settokujouzu] (n,adj-na) persuasiveness; skilled in the art of persuasion [Add to Longdo]
説伏;説服[せっぷく, seppuku] (n,vs) persuasion [Add to Longdo]
説諭[せつゆ, setsuyu] (n,vs,adj-no) persuasion; convincing [Add to Longdo]
理詰め;理詰(io)[りづめ, ridume] (n,adj-no) reasoning; logic; persuasion [Add to Longdo]
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persuasion
   n 1: the act of persuading (or attempting to persuade);
      communication intended to induce belief or action [syn:
      {persuasion}, {suasion}] [ant: {dissuasion}]
   2: a personal belief or judgment that is not founded on proof or
     certainty; "my opinion differs from yours"; "I am not of your
     persuasion"; "what are your thoughts on Haiti?" [syn:
     {opinion}, {sentiment}, {persuasion}, {view}, {thought}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top