ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persuade

P ER0 S W EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persuade-, *persuade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persuade(vt) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, Syn. influence, urge, convince, Ant. dissuade
persuade of(phrv) ทำให้ (ความจริง) กระจ่าง, See also: ทำให้เข้า
persuade into(phrv) โน้มน้าวให้ทำ, See also: ชักจูงให้ทำ บางสิ่ง, Syn. argue into
persuade out of(phrv) ชักจูงให้ออกจาก, See also: โน้มน้าวให้เลิก, Syn. argue out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce, convince, influenc

English-Thai: Nontri Dictionary
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Persuade him to continue the countdown.ชักชวนให้เขายังคงนับถอยหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
"'Beware, lest Hezekiah persuade you. "'"จงระวัง อย่าให้เฮเซคียาห์ ล่อลวงเจ้า" Wuthering Heights (1992)
On behalf of the village, we would like to convince you to persuade Mr. Garrad to stay longer and measure the mountain again.ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เราอยากให้คุณเกลี้ยกล่อมคุณการาด ให้อยู่ต่อและวัดภูเขาอีกคัร้งนึง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But at least she believed they were to be married, whatever he might persuade her to afterwards.แต่อย่างน้อยหล่อนก็เชื่อว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกัน ไม่ว่าเขาจะชักจูงหล่อนด้วยอะไรหลังจากนั้น Episode #1.5 (1995)
You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure. Anna and the King (1999)
- Miss Ventura, Mr. Bextrum has spent the last 30 minutes trying to persuade Miss Lane not to press formal charges.-Miss Ventura, Mr. Bextrum has spent... ...30 minutes trying to persuade Miss Lane not to press charges. Maid in Manhattan (2002)
If she called why didn't you persuade her to come home?ไหนๆเขาก็โทรมาแล้ว ทำไมเธอไม่เกลี้ยกล่อม ให้เขากลับมาบ้านเราล่ะ Spygirl (2004)
I'm not here to persuade you.ฉันไม่ได้มาเพื่อเกลี้ยกล่อม Spin Kick (2004)
Only deep love will persuade me to marry.ความรักที่ลึกซึ้ง เท่านั้นที่จะทำให้ฉันแต่งงานได้ Pride & Prejudice (2005)
Caroline sees her brother in love with you and has taken him off to persuade him otherwise.แคโรไลน์เห็นพี่ชายมาตกหลุมรักพี่ และพาเขาหนีไป เพื่อให้ไปสนใจคนอื่นแทน Pride & Prejudice (2005)
He came back to see us last summer, and declared passionate love for my sister, whom he tried to persuade to elope with him.-เขากลับมาเยี่ยมเราอีกเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว และบอกว่ารักน้องสาวผม -ผู้ซึ่งเขาพยายาม ชวนให้หนีตามไปอยู่ด้วยกัน Pride & Prejudice (2005)
Persuade me.ง้อผมก่อน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persuadeAfter all he was persuaded to run for President.
persuadeAfter a long argument I finally persuaded her to go camping.
persuadeCan you persuade him to join our club?
persuadeEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
persuadeGranted that you are right, we still have to persuade him first.
persuadeHe did his best to persuade her.
persuadeHe persuaded his daughter into going to the party with him.
persuadeHe persuaded his firm to let him go back to his old job.
persuadeHe persuaded his wife not to divorce him.
persuadeHe persuades you in spite of yourself.
persuadeHe tried to persuade her.
persuadeHe tried to persuade her in vain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักจูงใจ(v) persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ชักชวน(n) persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
โน้มน้าว(v) persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai Definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
ชักพา(v) induce, See also: persuade, influence, incite, urge, convince, Syn. นำพา, Example: ฉันเกรงว่าลูกชายคุณจะชักพาลูกฉันไปในทางที่ไม่ดี, Thai Definition: นำไปสู่, แนะนำให้ทำตามไปสู่
เกลี้ยกล่อม(v) persuade, See also: convince, prevail upon, induce, coax, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จปราบปราม และเกลี้ยกล่อมเจ้าชุมชนต่างๆและพวก ให้ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์, Thai Definition: ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม
จูงใจ(v) persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai Definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
โน้มน้าวใจ(v) persuade, See also: convince, induce, prevail, Syn. ชักชวน, โน้มน้าว, Example: เขาโน้มน้าวใจให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบได้อย่างไม่ยากเย็น, Thai Definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม
ชักจูง(v) induce, See also: persuade, lead, influence, entice, Syn. ชักนำ, ชักชวน, แนะนำ, Example: สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะชักจูงเด็กวัยรุ่นไปในทางที่ผิดได้ง่าย
ชักชวน(v) persuade, See also: ask, induce, invite, Syn. ชวน, Example: บริษัทโฆษณาชักชวนลูกค้าด้วยถ้อยคำที่เกินจริง
ชี้ชวน(v) induce, See also: persuade, urge, Syn. เชิญชวน, เชื้อเชิญ, เชิญ, Example: มัคคุเทศก์ชี้ชวนให้ชมคำสลักหน้าประตูตำหนักซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักชวน[chakchūan] (v) EN: persuade ; ask ; induce ; invite  FR: persuader ; décider
ชักจูงใจ[chakjūngjai] (v) EN: persuade
ชักนำ[chaknam] (v) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw  FR: inciter ; tenter
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
เชิญชวน[choēnchūan] (v) EN: invite ; persuade ; induce ; ask  FR: inviter ; inciter
ชวน[chūan] (v) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite  FR: persuader ; influencer ; décider
เห็นจริง[henjing] (v) EN: be convinced  FR: être convaincu ; être persuadé
จูง[jūng] (v) EN: induce ; persuade ; influence ; advise  FR: inciter
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
คนชักชวน[khon chakchūan] (n, exp) EN: persuader

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSUADE P ER0 S W EY1 D
PERSUADED P ER0 S W EY1 D AH0 D
PERSUADED P ER0 S W EY1 D IH0 D
PERSUADES P ER0 S W EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persuade (v) pˈəswˈɛɪd (p @1 s w ei1 d)
persuaded (v) pˈəswˈɛɪdɪd (p @1 s w ei1 d i d)
persuades (v) pˈəswˈɛɪdz (p @1 s w ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
劝说[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] persuade; persuasion; advise, #10,992 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced [Add to Longdo]
泣き落とす;泣落とす[なきおとす, nakiotosu] (v5s) to persuade by tears; to use tears to get one's way [Add to Longdo]
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct [Add to Longdo]
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct [Add to Longdo]
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing [Add to Longdo]
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [Add to Longdo]
説きつける;説き付ける;説付ける[ときつける, tokitsukeru] (v1,vt) to persuade [Add to Longdo]
説き勧める;説勧める[ときすすめる, tokisusumeru] (v1,vt) to persuade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persuade
   v 1: win approval or support for; "Carry all before one"; "His
      speech did not sway the voters" [syn: {carry}, {persuade},
      {sway}]
   2: cause somebody to adopt a certain position, belief, or course
     of action; twist somebody's arm; "You can't persuade me to
     buy this ugly vase!" [ant: {deter}, {dissuade}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top