ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

personate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personate-, *personate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personate(vt) แสดงเป็นตัวละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personate(เพอ'ซะเนท) vt.,vi. แสดงเป็นตัวละคร,เล่นเป็นตัว,ปลอมตัว., See also: personation n. personative adj. personator n.
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent

English-Thai: Nontri Dictionary
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personate-รูปปากปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวมบทบาท[sūam botbāt] (v, exp) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personate (v) pˈɜːʳsənɛɪt (p @@1 s @ n ei t)
personated (v) pˈɜːʳsənɛɪtɪd (p @@1 s @ n ei t i d)
personates (v) pˈɜːʳsənɛɪts (p @@1 s @ n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り済ます[なりすます, narisumasu] (v5s,vi) to pose as; to impersonate [Add to Longdo]
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personate
   v 1: pretend to be someone you are not; sometimes with
      fraudulent intentions; "She posed as the Czar's daughter"
      [syn: {pose}, {impersonate}, {personate}]
   2: attribute human qualities to something; "The Greeks
     personated their gods ridiculous" [syn: {personify},
     {personate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top