ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persisting

P ER0 S IH1 S T IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persisting-, *persisting*, persist
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
she came in complaining of persisting hiccups we did an endoscopy out of obligationเธอเข้ามาพร้อมอาการสะอึกไม่หยุด เราตรวจและวิเคราะห์โดยส่องกล้อง Let the Truth Sting (2007)
But mr. Bauer's persisting.แต่คุณบาวเออร์ ยืนกรานมาว่า Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSISTING    P ER0 S IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persisting    (v) pˈəsˈɪstɪŋ (p @1 s i1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination, #189,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persisting
   adj 1: relentless and indefatigable in pursuit or as if in
       pursuit; "impossible to escape the dogging fears" [syn:
       {dogging}, {persisting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top