ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perpetuity

P ER2 P AH0 T Y UW1 AH0 T IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpetuity-, *perpetuity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetuity[N] ความไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ความเป็นอมตะ, ความยั่งยืน, Syn. endlessness, eternity, infinity
perpetuity[N] เงินบำเหน็จ (รายปีหรือตลอดชีพ)
perpetuity[N] สิ่งที่เป็นอมตะ, See also: สิ่งที่อยู่ในภาวะถาวร
perpetuity[N] กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In perpetuity for the public.บอกหน่อยว่าทำไม I Heart Huckabees (2004)
Merchandising. And ancillary rights in perpetuity. Anyway, what a race, champ!การนำออกตลาด และสิทธิในการเสริมในความเป็น อมตะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่การแข่งขันแชมป์! Cars (2006)
In perpetuity.ตลอดไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
No. A private collector bought it from us and allows us to display it in perpetuity.ค่ะ มีนักสะสมซื้อไป แต่ให้จัดแสดงได้ตลอดไป Inferno (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPETUITY    P ER2 P AH0 T Y UW1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetuity    (n) pˌɜːʴpɪtjˈuːɪtiː (p @@2 p i t y uu1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永小作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) the right to tenant farm in perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n,vs) durability; permanence; perpetuity [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] (n,adj-no) permanent; perpetuity; (P) [Add to Longdo]
恒久性[こうきゅうせい, koukyuusei] (n) permanance; perpetuity [Add to Longdo]
長久[ちょうきゅう, choukyuu] (n) (1) permanence; perpetuity; (2) Choukyuu era (1040.11.10-1044.11.24); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  perpetuity
      n 1: the property of being perpetual (seemingly ceaseless) [syn:
           {perpetuity}, {sempiternity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top