ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perpetual

P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpetual-, *perpetual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetual(adj) ตลอดไป, See also: ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดกาล, ชั่วนิจนิรันดร, ไม่สิ้นสุด, Syn. ageless, eternal, everlasting, unending, Ant. intermitten, temporary
perpetual(adj) ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ไม่ขาดสาย, Syn. ceaseless, incessant, endless, Ant. discontinuous, intermitten
perpetual(adj) ตลอดปี, See also: ตลอดฤดู
perpetually(adv) อย่างตลอดกาล, See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป, Syn. constantly, Ant. inconstantly
perpetually(adv) อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpetual(เพอเพช'ชวล) adj. ตลอดไป,ถาวร,ตลอดกาล,ต่อเนื่อง,ตลอดฤดู,ตลอดปี., Syn. unceasing, continual

English-Thai: Nontri Dictionary
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perpetual inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Perpetual Inventory Methodระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perpetualA contented mind is a perpetual feast.
perpetualLifelong education means perpetual retraining.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิรันดร[nirandøn] (adj) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting  FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[nirandøn] (adv) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally  FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[thāwøn] (adj) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual  FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ยง[yong] (adj) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPETUAL P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L
PERPETUALS P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L Z
PERPETUALLY P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetual (j) pˈəpˈɛtʃuəʳl (p @1 p e1 ch u@ l)
perpetually (a) pˈəpˈɛtʃuəʳliː (p @1 p e1 ch u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久機関[えいきゅうきかん, eikyuukikan] (n) perpetual motion [Add to Longdo]
永久公債[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond [Add to Longdo]
永子作;永小作[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer [Add to Longdo]
永子作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) perpetual land lease [Add to Longdo]
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting [Add to Longdo]
永代借地[えいたいしゃくち, eitaishakuchi] (n) perpetual lease [Add to Longdo]
恒久的[こうきゅうてき, koukyuuteki] (adj-na) permanent; perpetual; lasting [Add to Longdo]
絶え間ない[たえまない, taemanai] (adj-i) incessant; constant; continuous; perpetual; everlasting [Add to Longdo]
不断の斬新さ[ふだんのざんしんさ, fudannozanshinsa] (n) perpetual novelty [Add to Longdo]
不老長寿[ふろうちょうじゅ, furouchouju] (n) perpetual youth and longevity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpetual
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: uninterrupted in time and indefinitely long continuing; "the
     ceaseless thunder of surf"; "in constant pain"; "night and
     day we live with the incessant noise of the city"; "the
     never-ending search for happiness"; "the perpetual struggle
     to maintain standards in a democracy"; "man's unceasing
     warfare with drought and isolation"; "unremitting demands of
     hunger" [syn: {ceaseless}, {constant}, {incessant}, {never-
     ending}, {perpetual}, {unceasing}, {unremitting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top