ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfect

P ER0 F EH1 K T   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfect-, *perfect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfect[ADJ] ถูกต้อง, See also: ซึ่งแม่นยำ, Syn. acurate, Ant. imperfect
perfect[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. fit
perfect[VT] ทำให้สมบูรณ์, See also: สมบูรณ์แบบ, เรียบร้อย, Syn. complete, Ant. imperfect, flawed
perfect[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, Syn. expert
perfect[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ซึ่งไม่เจือปน, Syn. pure, unmixed
perfect[ADJ] ซึ่งสมบูรณ์แบบ, See also: ครบถ้วน, สมบูรณ์, ซึ่งไม่มีที่ติ, Syn. complete, faultless, unblemished
perfect[N] กาลสมบูรณ์ (ทางไวยากรณ์)
perfectly[ADV] อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
perfectly[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly
perfection[N] ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfectible(อิมเพอเฟค' ทะเบิล) adj. ซึ่งทำให้สมบูรณ์หรือสำเร็จไม่ได้., See also: imper-fectibility n.
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect

English-Thai: Nontri Dictionary
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfect(vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีเลิศ,ทำให้ดีขึ้น
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
perfectness(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
imperfect(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่สมประกอบ,บกพร่อง
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
pluperfect(n) อดีตกาลสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perfectสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect and imperfect rightสิทธิที่สมบูรณ์และสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect flower; bisexual flower; hermaphroditic flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect fungiราสืบพันธุ์ได้สองแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect instrumentตราสารที่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfect numberจำนวนสมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perfect squareกำลังสองสมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ, ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perfect gasแก๊สสมบูรณ์, ดู ideal gas [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perfect squareกำลังสองสมบูรณ์, กำลังสองของจำนวนหรือของพหุนาม  เช่น       4 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ 2 และมีค่าเท่ากับ 22       a2 + 2ab + b2 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ a + b และมีค่าเท่ากับ (a + b)2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
Perfect.ยอดเลย The Floating Anniversary (2009)
- Perfect.Perfect -. The Hangover Part III (2013)
Perfect.เยี่ยม This Beautiful Fantastic (2016)
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One hundred percent perfect.สมบูรณ์แบบ 100 % The Great Dictator (1940)
Far from perfect.มันก็เจ๋งดีนะ The Great Dictator (1940)
Ooh, this makes it perfectly clear!โอ นี้จะทำให้มันชัดเจนอย่าง สมบูรณ์แบบ! Pinocchio (1940)
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้ Rebecca (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
You don't mean it. How perfectly wonderful.จริงหรือคะ วิเศษไปเลย Rebecca (1940)
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectAll that you say is perfectly correct.
perfectAnd it is all perfectly clear.
perfectA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
perfectAs in the Bible, man may not be always perfect.
perfectAt no time does the plain look so perfect as in early autumn.
perfectAya has good reason to speak perfect German.
perfectDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
perfectDon't shout like that. I can hear you perfectly.
perfectEach movement of the dancer was perfect.
perfectEach muscle shows perfect teamwork.
perfectEvery employee is supposed to keep his own vehicle in perfect condition.
perfectExcept for a few mistakes, his composition is perfect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนี้ยบ[ADV] perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์[ADV] perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
เลิศเลอ[ADJ] superb, See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ, Example: เขาเป็นคนประเภทที่เห็นฝรั่งเป็นคนวิเศษเลิศเลอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยม
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ไม่มีที่ติ[ADV] perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
สมประกอบ[ADJ] regular, See also: perfect, uncrippled, Example: เขาเป็นคนมีร่างกายสมประกอบ แต่จิตใจของเขาไม่สมประกอบ
ปรมัตถ์[N] ultimate truth, See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain, Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด, Example: ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์, Notes: (บาลี)
ครบครัน[ADV] completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
ดิก[ADV] exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เหม็ง[ADV] perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เอม[v.] (ēm) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
จำนวนสมบูรณ์[n. exp.] (jamnūan sombūn) EN: perfect number   FR: nombre parfait [m]
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact   FR: adéquat ; approprié ; ad hoc
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECT    P ER0 F EH1 K T
PERFECT    P ER1 F IH2 K T
PERFECTA    P ER0 F EH1 K T AH0
PERFECTLY    P ER1 F AH0 K T L IY0
PERFECTLY    P ER1 F AH0 K L IY0
PERFECTED    P ER0 F EH1 K T AH0 D
PERFECTING    P ER0 F EH1 K T IH0 NG
PERFECTION    P ER0 F EH1 K SH AH0 N
PERFECTIONISM    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
PERFECTIONIST    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfect    (j) pˈɜːʴfɪkt (p @@1 f i k t)
perfect    (v) pˈəfˈɛkt (p @1 f e1 k t)
perfects    (v) pˈəfˈɛkts (p @1 f e1 k t s)
perfected    (v) pˈəfˈɛktɪd (p @1 f e1 k t i d)
perfectly    (a) pˈɜːʴfɪktliː (p @@1 f i k t l ii)
perfecting    (v) pˈəfˈɛktɪŋ (p @1 f e1 k t i ng)
perfection    (n) pˈəfˈɛkʃən (p @1 f e1 k sh @ n)
perfectible    (j) pˈəfˈɛktəbl (p @1 f e1 k t @ b l)
perfectionist    (n) pˈəfˈɛkʃənɪst (p @1 f e1 k sh @ n i s t)
perfectibility    (n) pˈəfˌɛktəbˈɪlɪtiː (p @1 f e2 k t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完善[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] perfect; complete, #1,183 [Add to Longdo]
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright, #21,511 [Add to Longdo]
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, / ] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets, #37,570 [Add to Longdo]
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, / ] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired, #42,089 [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] perfectly round; tactful; sophisticated, #45,818 [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument, #420,798 [Add to Longdo]
完成时[wán chéng shí, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] perfect tense (grammar) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterbeispiel {n}perfect example [Add to Longdo]
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage [Add to Longdo]
Musterexemplar {n}perfect specimen [Add to Longdo]
Traumpaar {n}perfect couple [Add to Longdo]
formvollendetperfect in form [Add to Longdo]
hergelaufeneperfect stranger [Add to Longdo]
Gelbkopflori {m} [ornith.]Perfect Lorikeet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
こよない[, koyonai] (adj-i) best; perfect; superb [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワードパーフェクト[わーどぱーふぇくと, wa-dopa-fekuto] WordPerfect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfect
   adj 1: being complete of its kind and without defect or blemish;
       "a perfect circle"; "a perfect reproduction"; "perfect
       happiness"; "perfect manners"; "a perfect specimen"; "a
       perfect day" [ant: {imperfect}]
   2: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   3: precisely accurate or exact; "perfect timing"
   n 1: a tense of verbs used in describing action that has been
      completed (sometimes regarded as perfective aspect) [syn:
      {perfective}, {perfective tense}, {perfect}, {perfect
      tense}]
   v 1: make perfect or complete; "perfect your French in Paris!"
      [syn: {perfect}, {hone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top