ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penitent

P EH1 N IH0 T IH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penitent-, *penitent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penitent(adj) ซึ่งสำนึกผิด, See also: ซึ่งเสียใจต่อการกระทำผิด, ซึ่งรู้สึกผิด, Syn. regretful, rueful, sorry, Ant. unregretful, unpenitent
penitent(n) ผู้ที่สำนึกผิด
penitentiary(n) สถานดัดสันดาน, See also: คุก, Syn. prison, penal institution, cloister jail, confined place
penitentiary(adj) เกี่ยวกับการดัดสันดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
penitentiary(เพนนิเทน'เชียรี) n. สถานที่ดัด
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless

English-Thai: Nontri Dictionary
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [ดู prison] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุก[khuk] (n) EN: jail ; prison  FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
เรือนจำ[reūoenjam] (n) EN: prison ; jail ; penitentiary  FR: maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
สำนึกตัว[samneuk tūa] (v) EN: repent ; be penitent ; atone  FR: se repentir ; s'en vouloir
ทัณฑสถาน[thanthasathān] (n) EN: prison ; penal institution ; penitentiary  FR: prison [f] ; institution pénitentiaire [f] ; pénitencier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENITENT P EH1 N IH0 T IH0 N T
PENITENTIARY P EH2 N IH0 T EH1 N CH ER0 IY0
PENITENTIARIES P EH2 N IH0 T EH1 N CH ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penitent (n) pˈɛnɪtənt (p e1 n i t @ n t)
penitents (n) pˈɛnɪtənts (p e1 n i t @ n t s)
penitently (a) pˈɛnɪtəntliː (p e1 n i t @ n t l ii)
penitential (j) pˌɛnɪtˈɛnʃl (p e2 n i t e1 n sh l)
penitentiary (n) pˌɛnɪtˈɛnʃəriː (p e2 n i t e1 n sh @ r ii)
penitentially (a) pˌɛnɪtˈɛnʃəliː (p e2 n i t e1 n sh @ l ii)
penitentiaries (n) pˌɛnɪtˈɛnʃərɪz (p e2 n i t e1 n sh @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reuevoll; reuig; bußfertig {adj} | reuevoller | am reuevollstenpenitent | more penitent | most penitent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔い改める;悔改める[くいあらためる, kuiaratameru] (v1,vt) to repent; to be penitent [Add to Longdo]
刑務所[けいむしょ, keimusho] (n) prison; penitentiary; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penitent
   adj 1: feeling or expressing remorse for misdeeds [syn:
       {penitent}, {repentant}] [ant: {impenitent},
       {unremorseful}, {unrepentant}]
   n 1: (Roman Catholic Church) a person who repents for wrongdoing
      (a Roman Catholic may be admitted to penance under the
      direction of a confessor)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top