ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedestrian

P AH0 D EH1 S T R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedestrian-, *pedestrian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedestrian(n) คนเดินถนน, Syn. footer, walker
pedestrian(adj) เกี่ยวกับการเดิน, Syn. walking
pedestrian(adj) จืดชืด, See also: ราบเรียบ, Syn. prosaic, Ant. interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedestrian(พะเดส'เทรียน) n. ผู้เดินเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
pedestrian(adj) เดินเท้า,เดินตามถนน,เกี่ยวกับการเดิน
pedestrian(n) คนเดินถนน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pedestriansคนเดินเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pedestrianA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
pedestrianLook out for pedestrians when you drive a car.
pedestrianThe ambulance went out of control and came close to running over a pedestrian.
pedestrianThis cross street is busy with pedestrian traffic.
pedestrianYesterday a pedestrian was run over by a truck at this pedestrians' crossing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเดินเท้า(n) pedestrian, Example: ีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหมายถึงให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้คนที่เดินอยู่ตามถนนไม่ได้อยู่ในยานพาหนะ
ม้าลาย(n) zebra crossing, See also: pedestrian crossing, crosswalk, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
ทางม้าลาย(n) crosswalk, See also: pedestrian crossing, zebra crossing, Syn. ทางข้าม, Example: เราเดินข้ามทางม้าลายทุกครั้งที่ข้ามถนน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้าม โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนเดินถนน(n) pedestrian, Syn. คนเดินเท้า, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเดินถนน[khon doēn thanon] (n, prop) EN: pedestrian  FR: piéton [m]
คนเดินเท้า[khon doēn thāo] (n, exp) EN: pedestrian  FR: piéton [m] ; piétonne [f] ; marcheur [m] ; marcheuse [f]
ผู้เดินเท้า[phū doēn thao] (n) EN: pedestrian  FR: piéton [n]
ทางข้าม[thāng khām] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[thāngmālāi] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)  FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ถนนคนเดิน[thanon khondoēn] (n, exp) EN: pedestrian street  FR: rue piétonne [f] ; rue piétonnière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDESTRIAN P AH0 D EH1 S T R IY0 AH0 N
PEDESTRIANS P AH0 D EH1 S T R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedestrian (n) pˈɪdˈɛstrɪəʳn (p i1 d e1 s t r i@ n)
pedestrians (n) pˈɪdˈɛstrɪəʳnz (p i1 d e1 s t r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行人[xíng rén, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] pedestrian, #5,663 [Add to Longdo]
人行横道[rén xíng héng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄉㄠˋ, / ] pedestrian crossing, #42,424 [Add to Longdo]
人行区[rén xíng qū, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] pedestrian precinct [Add to Longdo]
人行地下通道[rén xíng dì xià tōng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] pedestrian underpass [Add to Longdo]
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] pedestrian-vehicle mixed use [Add to Longdo]
步行区[bù xíng qū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] pedestrian area [Add to Longdo]
行人安全岛[xíng rén ān quán dǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] pedestrian refuge; traffic island [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußgänger {m} | Fußgänger {pl}pedestrian | pedestrians [Add to Longdo]
Fußgängerführung {f}pedestrian directing [Add to Longdo]
Fußgängerüberweg {m}; Fußgängerübergang {m}; Zebrastreifen {pl}pedestrian crossing; zebra crossing [Br.]; crosswalk [Am.]; pedestrian crossing [Add to Longdo]
Fußgängerunfall {m} | Fußgängerunfälle {pl}pedestrian accident | pedestrian accidents [Add to Longdo]
Fußgängerzone {f}pedestrian zone; pedestrian precinct [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペデストリアン[pedesutorian] (n) pedestrian [Add to Longdo]
ペデストリアンデッキ[pedesutoriandekki] (n) pedestrian deck [Add to Longdo]
ホコ天[ホコてん, hoko ten] (n) (from 歩行天) pedestrian mall (lit [Add to Longdo]
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) pedestrian crossing; (P) [Add to Longdo]
横断歩道橋[おうだんほどうきょう, oudanhodoukyou] (n) pedestrian bridge; footbridge [Add to Longdo]
乗降車優先[じょうこうしゃゆうせん, joukoushayuusen] (n) priority to pedestrians [Add to Longdo]
人足[ひとあし, hitoashi] (n) pedestrian traffic [Add to Longdo]
人通り[ひとどおり, hitodoori] (n) pedestrian traffic; (P) [Add to Longdo]
通行人[つうこうにん, tsuukounin] (n) passerby; pedestrian; foot passenger [Add to Longdo]
歩き初め[あるきぞめ, arukizome] (n) opening something to pedestrians, e.g. a new bridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedestrian
   adj 1: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot"
       [syn: {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]
   n 1: a person who travels by foot [syn: {pedestrian}, {walker},
      {footer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top