ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedagogy

P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedagogy-, *pedagogy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedagogy(n) ครุศาสตร์, Syn. instruction, teaching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedagogy(เพด'ดะโกจี,-กอจ'จี) n. หน้าที่หรืองานของครู,การสอน,ศิลปะหรือวิธีการสอน, Syn. paedagogy, teaching, education

English-Thai: Nontri Dictionary
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครุศาสตร์(n) Science of Education, See also: pedagogy, Example: ปัจจุบันได้มีการสอนวิชาสุขภาพจิตในแขนงวิชาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDAGOGY P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedagogy (n) pˈɛdəgɒʤiː (p e1 d @ g o jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育学[jiào yù xué, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pedagogy, #22,879 [Add to Longdo]
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, / ] pedagogy; to instruct and guide [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungswissenschaft {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.] [Add to Longdo]
Pädagogik {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.]; education [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education) [Add to Longdo]
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedagogy
   n 1: the principles and methods of instruction [syn: {teaching
      method}, {pedagogics}, {pedagogy}]
   2: the profession of a teacher; "he prepared for teaching while
     still in college"; "pedagogy is recognized as an important
     profession" [syn: {teaching}, {instruction}, {pedagogy}]
   3: the activities of educating or instructing; activities that
     impart knowledge or skill; "he received no formal education";
     "our instruction was carefully programmed"; "good classroom
     teaching is seldom rewarded" [syn: {education},
     {instruction}, {teaching}, {pedagogy}, {didactics},
     {educational activity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top