ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedagog

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedagog-, *pedagog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedagog(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
pedagogy(n) ครุศาสตร์, Syn. instruction, teaching
pedagogue(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher, educator
pedagogic(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogical(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher, educator
pedagoguism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogy(เพด'ดะโกจี,-กอจ'จี) n. หน้าที่หรืองานของครู,การสอน,ศิลปะหรือวิธีการสอน, Syn. paedagogy, teaching, education

English-Thai: Nontri Dictionary
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครุศาสตร์(n) Science of Education, See also: pedagogy, Example: ปัจจุบันได้มีการสอนวิชาสุขภาพจิตในแขนงวิชาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
นักการศึกษา(n) educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDAGOGY P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0
PEDAGOGICAL P EH2 D AH0 G AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedagogy (n) pˈɛdəgɒʤiː (p e1 d @ g o jh ii)
pedagogic (j) pˌɛdəgˈɒʤɪk (p e2 d @ g o1 jh i k)
pedagogue (n) pˈɛdəgɒg (p e1 d @ g o g)
pedagogues (n) pˈɛdəgɒgz (p e1 d @ g o g z)
pedagogical (j) pˌɛdəgˈɒʤɪkəl (p e2 d @ g o1 jh i k @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育学[jiào yù xué, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pedagogy, #22,879 [Add to Longdo]
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, / ] pedagogy; to instruct and guide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education) [Add to Longdo]
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy [Add to Longdo]
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedagog
   n 1: someone who educates young people [syn: {educator},
      {pedagogue}, {pedagog}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pedagogue
 
 1. pedagog, terbiyeci
 2. dar görüşlü öğretmen.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top