ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculiarity

P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculiarity-, *peculiarity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarity(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peculiarity(n) พฤติกรรมประหลาด, See also: นิสัยประหลาด, Syn. idiosyncrasy
peculiarity(n) สิ่งประหลาด, Syn. irregularity
peculiarity(n) ความมหัศจรรย์, See also: ความแปลกประหลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณะเฉพาะ(n) particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count Unit: ลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [f]
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PECULIARITY P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiarity (n) pˈɪkjˌuːlɪˈærɪtiː (p i1 k y uu2 l i a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪僻[guài pì, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˋ, ] peculiarity, #89,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenheit {f}; Eigenart {f}; Eigentümlichkeit {f}; Ausprägung {f} | Eigenheiten {pl}peculiarity | peculiarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy [Add to Longdo]
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] (n,adj-no,adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) [Add to Longdo]
病癖[びょうへき, byouheki] (n) bad habit; peculiarity; weakness [Add to Longdo]
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculiarity
   n 1: an odd or unusual characteristic [syn: {peculiarity},
      {distinctive feature}, {distinguishing characteristic}]
   2: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
     {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   3: something unusual -- perhaps worthy of collecting [syn:
     {curio}, {curiosity}, {oddity}, {oddment}, {peculiarity},
     {rarity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top