ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peasant

P EH1 Z AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peasant-, *peasant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peasant(n) ชาวนา, See also: กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่, ชาวชนบท, Syn. provincial
peasant(adj) คนหยาบและไร้การศึกษา
peasantry(n) ชาวไร่, See also: ชาวนา, Syn. farmer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peasant(เพซ'ซันทฺ) n. ชาวไร่ชาวนา,ชาวชนบท
peasant proprietorn. ชาวไร่ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาเอง
peasantry(เพซ'ซันทรี) n. ชาวไร่ชาวนา

English-Thai: Nontri Dictionary
peasant(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
peasantry(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peasantชาวไร่ชาวนา [เศรษฐศาสตร์]
Peasantชาวชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Peasant uprisingsการจลาจลของชาวไร่ชาวนา [TU Subject Heading]
Peasantsชาวชนบท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peasantAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
peasantDisguising himself as a peasant he crept into the castle town.
peasantI am nothing but a poor peasant.
peasantMany peasants died during the drought.
peasantThe peasant scattered the seeds of grain.
peasantThe peasants rose up in rebellion against the ruler.
peasantThe peasants were planting rice.
peasantThe tax bore hard on the peasantry.
peasantThose peasants badly need land to grow rice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่(n) peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ชาวนา(n) farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count Unit: คน
ชาวไร่ชาวนา(n) farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count Unit: คน
ชาวไร่ชาวนา(n) farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[chāonā] (n) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist  FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
กสิกร[kasikøn] (n) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter  FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
งอบ[ngøp] (n) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat  FR: chapeau de paille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEASANT P EH1 Z AH0 N T
PEASANTS P EH1 Z AH0 N T S
PEASANTRY P EH1 Z AH0 N T R IY0
PEASANTS' P EH1 Z AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peasant (n) pˈɛsnt (p e1 s n t)
peasants (n) pˈɛznts (p e1 z n t s)
peasantry (n) pˈɛzntriː (p e1 z n t r ii)
peasantries (n) pˈɛzntrɪz (p e1 z n t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农民[nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] peasant, #821 [Add to Longdo]
农户[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought), #10,087 [Add to Longdo]
农夫[nóng fū, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨ, / ] peasant; farmer, #18,566 [Add to Longdo]
农妇[nóng fù, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] peasant woman (in former times); female farm worker, #34,190 [Add to Longdo]
庄稼汉[zhuāng jia hàn, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙ ㄏㄢˋ, / ] peasant; farmer, #68,894 [Add to Longdo]
农民起义[nóng mín qǐ yì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] peasant revolt [Add to Longdo]
农民党[Nóng mín dǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Peasant Party (Republic of China) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(arme) Bäuerinpeasant woman [Add to Longdo]
Banause {m}; Prolet {m}; Proletin {f}; Ignorant {m}; Ignorantin {f} (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Bauernaufstand {m} [hist.]peasant uprising [Add to Longdo]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
(armes) Bauernkind {n}peasant child [Add to Longdo]
(armes) Bauernmädchen {n}peasant girl [Add to Longdo]
Bauernunruhen {pl}peasant unrest [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}peasant labourer [Add to Longdo]
Landarbeiterschaft {f}peasant labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクノペザント[tekunopezanto] (n) technopeasant [Add to Longdo]
ドイツ農民戦争[ドイツのうみんせんそう, doitsu nouminsensou] (n) German Peasants' War (1524-1525) [Add to Longdo]
ペザント[pezanto] (n) peasant [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
甲午農民戦争[こうごのうみんせんそう, kougonouminsensou] (n) Donghak Peasant Revolution [Add to Longdo]
小百姓[こびゃくしょう, kobyakushou] (n) peasant; small farmer [Add to Longdo]
水飲み;水呑み[みずのみ, mizunomi] (n) (1) drinking water; drinking glass; glass; (2) (abbr) (See 水呑み百姓) peasant [Add to Longdo]
水呑み百姓;水飲み百姓[みずのみびゃくしょう, mizunomibyakushou] (n) poor peasant or farmer [Add to Longdo]
田夫[でんぷ, denpu] (n) peasant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peasant
   n 1: a country person [syn: {peasant}, {provincial}, {bucolic}]
   2: one of a (chiefly European) class of agricultural laborers
   3: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
     [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl}, {Goth},
     {tyke}, {tike}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top