ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peacekeeping

P IY1 S K IY2 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacekeeping-, *peacekeeping*, peacekeep
English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacekeeping(n) การรักษาสันติภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peacekeeping forcesกองกำลังรักษาสันติภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sure this is a peacekeeping mission?ภาระกิจนี้เพื่อสันติภาพแน่นะ? Shooter (2007)
It's a peacekeeping and humanitarian armada.เราเป็นกองเรือรบรักษาสันติภาพ ช่วยเหลือ... Star Trek (2009)
In an attempt to control the violence, the two parties also unveiled a new peacekeeping force.มีความพยายามจะควบคุมความรุนแรง ทั้งสองพรรคเปิดตัวนโยบายปรองดอง แต่ไม่สำเร็จ The Bang Bang Club (2010)
The newly formed National Peacekeeping Force, deployed for the first time in the townships, clearly unable to cope with the high level of violence.กองกำลังรักษาสันติภาพชุดใหม่ ได้เข้ามายังตัวเมืองเป็นครั้งแรก ยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นไปอีก The Bang Bang Club (2010)
Peacekeeping troops toกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าสู่ The Mandalore Plot (2010)
America proposes a U.N. peacekeeping force of 10,000 troops.อเมริกาขอเสนอกองกำลังรักษาสันติภาพ U.N. จำนวน 10,000 นาย อุรุกวัยเห็นด้วย Geography of Global Conflict (2011)
We must have that. A peacekeeping missile.เราต้องหามัน ขีปนาวุธรักษาสันติภาพ A New Hope (2012)
I was in Bosnia for the IFOR peacekeeping mission.ขณะที่ผมอยู่ บอสเนีย ของกองกำลังรักษาสันติภาพ Prisoner's Dilemma (2013)
You are Ultron, a global peacekeeping initiative designed by Mr. Stark.สวัสดี, ผมชื่อจาร์วิส ส่วนคุณคงเป็นอัลตรอน Avengers: Age of Ultron (2015)
I'm a peacekeeping program, created to help the Avengers.-นี่คุณคิดจะทำอะไร -เราคุยกันรู้เรื่อง ข้าคือโปรแกรมพิทักษ์สันติ Avengers: Age of Ultron (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)[sūn amnūaykān raksā khwām sa-ngop rīeprøi] (org) EN: peacekeeping operation centre ; government's peace-keeping centre

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEKEEPING P IY1 S K IY2 P IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
国連軍[こくれんぐん, kokurengun] (n) UN troops or peacekeeping force [Add to Longdo]
国連平和維持軍[こくれんへいわいじぐん, kokurenheiwaijigun] (n) UN peacekeeping forces [Add to Longdo]
平和維持[へいわいじ, heiwaiji] (n,adj-no) peacekeeping [Add to Longdo]
平和維持部隊[へいわいじぶたい, heiwaijibutai] (n) peacekeeping force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peacekeeping
   adj 1: of or relating to the preservation of peace between
       hostile groups by international military forces; "a
       peacekeeping force"
   n 1: the activity of keeping the peace by military forces
      (especially when international military forces enforce a
      truce between hostile groups or nations) [syn:
      {peacekeeping}, {peacekeeping mission}, {peacekeeping
      operation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top