ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peacefulness

P IY1 S F AH0 L N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacefulness-, *peacefulness*, peacefulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
ความราบรื่น(n) peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai Definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [f]
สงบจิตสงบใจ[sa-ngop jit sa-ngop jai] (v, exp) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness  FR: être serein
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEFULNESS P IY1 S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacefulness (n) pˈiːsflnəs (p ii1 s f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
静謐;静ひつ[せいひつ, seihitsu] (adj-na,n) peacefulness; tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]
恬然[てんぜん, tenzen] (n,adj-t,adv-to) calm; peacefulness [Add to Longdo]
綏撫[すいぶ;ずいぶ, suibu ; zuibu] (n,vs) lulled into peacefulness; comforted and consoled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peacefulness
   n 1: a state that is calm and tranquil [syn: {peaceableness},
      {peacefulness}]
   2: the absence of mental stress or anxiety [syn: {peace},
     {peacefulness}, {peace of mind}, {repose}, {serenity},
     {heartsease}, {ataraxis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top