ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patter

P AE1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patter-, *patter*
English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patter(n) เสียงเปาะแปะ (คล้ายเสียงฝนตก), Syn. tapping, patting, sound
patter(vi) ทำให้เกิดเสียงเปาะแปะ, Syn. tap, rattle, chatter
patter(n) การพูดเร็วไร้สาระ
patter(vi) พูดเร็วไร้สาระ
patter(vt) พูดบางอย่างซ้ำๆ เร็วๆ
patter(n) คนที่ตบเบาๆ
pattern(n) แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า), See also: แบบสำหรับก่อสร้าง, Syn. blueprint, design
pattern(n) แบบแผน, See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ, Syn. practice
pattern(n) ลวดลาย, See also: งานศิลป์, Syn. design, figure
pattern(n) ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี, Syn. custom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patter(แพท'เทอะ) n.,v. (การ) พูดเร็ว,เสียงเซาะแซะ ,คุยจ้อ,พูดเร็วปรื๋อ,สวดมนต์,คุยจ้อ,พูดเร็วปรื๋อ,สวดมนต์
pattern(แพท'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
patternizevt. ทำให้เป็นแบบอย่าง
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil, make sparkle
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
patter(n) เสียงวิ่งตั๊กๆ,เสียงดังแปะๆ,เสียงกุกกัก,การพูดเร็ว
patter(vi) วิ่งตั๊กๆ,พูดรัว,มีเสียงดังแปะๆ
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
pattern(vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patternแบบอย่าง, แบบรูป, กระสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patternแบบรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pattern๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง, แบบรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
patternแบบ, แบบรูป, แบบอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pattern maintenanceการธำรงรักษาแบบอย่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of actionแบบอย่างการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of attitudeแบบอย่างทัศนคติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pattern designการสร้างแบบ [TU Subject Heading]
Pattern of tradeรูปแบบการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Pattern recognitionการรู้จำรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
Pattern recognition systemการรู้จำรูปแบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pattern recognition systemsระบบการรู้จำรูปแบบ [TU Subject Heading]
Patternmakingการสร้างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Patternsแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does it matter if rain comes your way and raindrops patter along?จะเป็นอะไรไป ถ้าเธอต้องเจอกับวันที่ฝนตก ได้ยินแต่เสียงฝนพรำ? Sita Sings the Blues (2008)
Let our analysts take a look at reports from the past few months and see if there's been a change in the crime patter disturbances or assaults that may be connected.ให้เจ้าหน้าที่ของเราดูรายงานย้อนหลังสองสามเดือน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่ออาชญากรรม การทำร้ายร่างกายที่อาจเชื่อมโยง To Hell... And Back (2009)
Will, don't you long for the patter of a thousand tiny little feet?อย่าพลาดเหล่านั้น ล้านเล็ก ๆ ? Happy Feet Two (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patterAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
patterA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
patterA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
patterAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
patterDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
patterDr. Patterson also uses spoken language with Koko.
patterDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
patterDr. Patterson communicated with a gorilla using sign language.
patterDr. Patterson: Not at all! Koko has taught us that gorillas are intelligent enough to learn sign language.
patterDr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
patterDr. Patterson: She made the sign for cat.
patterDr. Patterson: Sure. Do you know about Koko's love for cats?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวดลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai Definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างก่อสร้างประดับโบสถ์ วิหารด้วยลายปูนปั้น, Count Unit: ลาย, Thai Definition: รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป
แบบฉบับ(n) model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง(n) model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai Definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
กุดั่น(n) pattern with four-petalled flower, Example: ดอกไม้เหล่านี้นำมาทำเป็นระย้าดอกไม้สดต่างๆ เช่น กิ่งคว่ำ กิ่งตะแคง พู่กลิ่น พวงแก้วกุดั่น, Thai Definition: ชื่อลายเป็นดอกไม้ 4 กลีบรวมกันอยู่เป็นพืด
พิมพ์(n) mold, See also: pattern, frame, Syn. แบบหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, เบ้า, Example: ครูสั่งให้ทำพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยผสมปูนปลาสเตอร์, Count Unit: อัน, ชิ้น, ฝา, พิมพ์, Thai Definition: สิ่งที่เป็นแบบ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ผะสา(n) manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai Definition: วิสัยที่เป็นไป
แบบเสื้อ(n) pattern, See also: fashion, Example: หล่อนให้ความสำคัญกับแบบเสื้อและแบบผมที่ต้องทันสมัยอยู่เสมอ, Thai Definition: รูปลักษณะของเสื้อผ้า
ระบับ(n) pattern, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ
ระบิ(n) pattern, See also: model, example, Syn. ระบิล, อย่าง, ฉบับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] (n) EN: design ; pattern ; style ; form  FR: design [m]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบเสื้อ[baēp seūa] (n) EN: pattern ; fashion
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [m]
ดอก[døk] (n) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]  FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
กระฉอก[krachøk] (v) EN: spill ; splash ; spatter  FR: renverser
กระเซ็น[krasen] (v) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot  FR: éclabousser
ลาย[lāi] (n) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe  FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
เลขา[lēkhā] (n) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern  FR: écriture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATTER P AE1 T ER0
PATTERN P AE1 T ER0 N
PATTERED P AE1 T ER0 D
PATTERNS P AE1 T ER0 N Z
PATTERNED P AE1 T ER0 N D
PATTERSON P AE1 T ER0 S AH0 N
PATTERSON'S P AE1 T ER0 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patter (v) pˈætər (p a1 t @ r)
pattern (v) pˈætn (p a1 t n)
patters (v) pˈætəz (p a1 t @ z)
pattered (v) pˈætəd (p a1 t @ d)
patterns (v) pˈætnz (p a1 t n z)
pattering (v) pˈætərɪŋ (p a1 t @ r i ng)
patterned (v) pˈætnd (p a1 t n d)
patterning (v) pˈætnɪŋ (p a1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] pattern; model; example, #4,011 [Add to Longdo]
花样[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, / ] pattern; type; trick, #8,618 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] pattering (of rain); seep through, #48,185 [Add to Longdo]
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence, #55,935 [Add to Longdo]
急促声[jí cù shēng, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ ㄕㄥ, / ] patter [Add to Longdo]
模形[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] pattern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ぱたぱた[patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぽちぽち[pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
アステリズム[asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
アタックパターン[atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern [Add to Longdo]
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern) [Add to Longdo]
インメガチャート[inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern [Add to Longdo]
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern [Add to Longdo]
ヌルパタン[ぬるぱたん, nurupatan] null pattern [Add to Longdo]
パターン[ぱたーん, pata-n] pattern [Add to Longdo]
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patter
   n 1: plausible glib talk (especially useful to a salesperson)
      [syn: {spiel}, {patter}, {line of gab}]
   2: a quick succession of light rapid sounds; "the patter of
     mice"; "the patter of tiny feet"
   v 1: rain gently; "It has only sprinkled, but the roads are
      slick" [syn: {sprinkle}, {spit}, {spatter}, {patter},
      {pitter-patter}]
   2: make light, rapid and repeated sounds; "gently pattering
     rain" [syn: {patter}, {pitter-patter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top