ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patronize

P EY1 T R AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patronize-, *patronize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize(vt) อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patronize(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
patronize(vt) ทำเหมือนเป็นเด็ก ๆ, คิดว่าโง่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronizeBe patronized.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุนเจือ[junjeūa] (v) EN: support ; help ; to patronize  FR: soutenir
เกื้อกูล[keūakūn] (v) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand  FR: aider ; soutenir ; assister
สนับสนุน[sanapsanun] (v, exp) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate  FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
ส่งเสีย[songsīa] (v, exp) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially  FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement
อุปการะ[uppakāra = upakāra] (v) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist  FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปถัมภ์[uppatham] (v) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up  FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRONIZE P EY1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZE P AE1 T R AH0 N AY2 Z
PATRONIZED P EY1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZED P AE1 T R AH0 N AY2 Z D
PATRONIZES P EY1 T R AH0 N AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patronize (v) pˈætrənaɪz (p a1 t r @ n ai z)
patronized (v) pˈætrənaɪzd (p a1 t r @ n ai z d)
patronizes (v) pˈætrənaɪzɪz (p a1 t r @ n ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patronize
   v 1: assume sponsorship of [syn: {sponsor}, {patronize},
      {patronise}]
   2: do one's shopping at; do business with; be a customer or
     client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at},
     {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]
   3: treat condescendingly [syn: {patronize}, {patronise},
     {condescend}]
   4: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as
     he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top