ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patience

P EY1 SH AH0 N S   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patience-, *patience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patience[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, ขันติ, การหักห้ามใจ, Syn. forbearance, endurance, Ant. frailty, weakness
patience[N] การถอดไพ่, Syn. solitaire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patience(เพ'เวินซฺ) n. ความอดทน
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,

English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
impatience(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่อดทน,ความใจร้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patienceขันติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's always had a preoccupation with order that would have tried the patience of a saint, never mind the nuns at Saint Fedelma's.เธอหมกมุ่นความเป็นระเบียบ ที่แม้แต่นักบุญก็อาจเหลืออด อย่าว่าแต่แม่ชีเลย This Beautiful Fantastic (2016)
I will tell him that his patience with your misadventures... has been rewarded with a weapon that will bring a swift end to the Rebellion.ฉันจะบอกเขาว่าเขาอดทนกับ misadventures ของคุณ ได้รับรางวัลด้วยอาวุธที่จะ นำไปสู่การกบฏอย่างรวดเร็ว Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Stop, I don't have the patience for that.หยุดเลย ผมไม่ได้มีความอดทนกับเรื่องนั้น Free State of Jones (2016)
My patience is wearing thin.ความอดทนของฉันเนี่ย น้อยมาก Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Patience is wearing thin.ความอดทนเป็นแค่เส้นบางๆ Emma Wilson's Father (2015)
I don't have the patience today or any day.วันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีมากด้วยนะ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
I'm reaching the end of my patience with you.ฉันถึงจุดสิ้นสุด ความอดทนของฉันกับคุณ Last Knights (2015)
Danil has the same patience and control as his dad.Danil เป็นคนที่มีความอดทน และใจเย็นเหมือนกับพ่อของเขา Free to Play (2014)
The patience to watch and wait, to protect all of us, quietly, for God and country, without any recognition at all!ความอดทนในการชมและรอที่จะ ปกป้องพวกเราทุกคนเงียบ ๆ พระเจ้าและประเทศโดยไม่ต้องรับรู้ ใด ๆ เลย! Transformers: Age of Extinction (2014)
You see, it takes patience to make a man.คุณจะเห็นว่ามันจะมีความอดทนที่จะ ทำให้ผู้ชายคนหนึ่ง Transformers: Age of Extinction (2014)
Your funding is up, and our patience is expired.และความอดทนของเราก็หมดลงด้วย The Imitation Game (2014)
Something tells me patience isn't her strong suit.บางอย่างบอกฉันว่า เธอไม่ใช่คนมีความอดทนมากนัก Handle with Care (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patienceAnne has been knitting with patience.
patienceBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
patienceChildren sometimes lack patience.
patienceEverywhere he went, he taught love, patience, and most of all, non-violence.
patienceFred has very little patience, and it doesn't take much to make him fly off the handle.
patienceGenius is nothing but a great aptitude for patience.
patienceHave a little patience with what you're doing.
patienceHave patience for another day or two.
patienceHave patience with a friend rather than lose him forever.
patienceHe had reached the limits of his patience.
patienceHe was patience it self.
patienceHis patience is worn out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันตี[N] patience, See also: forbearance, Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น, Example: อาจารย์ท่านมีขันตีสูงมาก ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่ายๆ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขันตี[n.] (khantī) EN: patience ; forbearance   
ความไม่อดทน[n. exp.] (khwām mai otthon) FR: impatience [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: dominoes card game ; solitaire ; patience   FR: dominos [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATIENCE    P EY1 SH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Patience    (n) pˈɛɪʃəns (p ei1 sh @ n s)
patience    (n) pˈɛɪʃəns (p ei1 sh @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] patience; endurance, #24,697 [Add to Longdo]
忍耐力[rěn nài lì, ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] patience; fortitude [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patience {f} | Patiencen legenpatience | to play patience [Add to Longdo]
Patience {f}; Solitär {m} (Spiel)solitaire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
運根鈍[うんこんどん, unkondon] (n) luck, steadfastness and patience (the three keys to achieving success) [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patience
   n 1: good-natured tolerance of delay or incompetence [syn:
      {patience}, {forbearance}, {longanimity}] [ant:
      {impatience}]
   2: a card game played by one person [syn: {solitaire},
     {patience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top