ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pater

P EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pater-, *pater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pater(n) พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
paternal(adj) เหมือนพ่อ, See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ, Syn. fatherly
paternal(adj) ทางสายพ่อ, See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
paternity(n) ความเป็นบิดา, Syn. fatherhood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pater(เพ'เทอะ) n. พ่อ,บิดา
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n., adj. paternalistic adj.
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
paternostern. สายลูกประคำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
paternity(n) ความเป็นพ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalฝ่ายบิดา, เกี่ยวกับบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal lineเชื้อสายฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal powerอำนาจของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายบิดา(n) paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
ปู่ทวด(n) great grandfather, See also: paternal great grandfather, Example: ปู่ทวดของฉันท่านใจดีมาก, Thai Definition: พ่อของปู่หรือย่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[kān føng khadī pheūa phisūt khwām pen bidā] (n, exp) EN: paternity suit
คุณปู่[khun pū] (n) EN: grandfather (paternal – form.)  FR: grand-pére paternel (form.) [m]
คุณย่า[khun yā] (n) EN: grandmother (paternal – form.)  FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
ความเป็นบิดา[khwām pen bidā] (n, exp) EN: paternity  FR: paternité [f]
ล่อ[lø] (v) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce  FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ไม้แขวนเสื้อ[māi khwaēn seūa] (n) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger  FR: cintre [m] ; patère [f]
พ่อ[phø] (n) EN: father ; dad ; daddy ; papa  FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
ปู่[pū] (n) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.)  FR: grand-père paternel [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ท้องไม่มีพ่อ[thøng mai mī phø] (n, exp) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity
ย่า[yā] (n) EN: paternal grandmother  FR: grand-mère paternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATER P EY1 T ER0
PATERA P AA0 T EH1 R AH0
PATERNO P AA0 T EH1 R N OW0
PATERNAL P AH0 T ER1 N AH0 L
PATERSON P AE1 T ER0 S AH0 N
PATERNITY P AH0 T ER1 N IH0 T IY0
PATERNALISM P AH0 T ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PATERNOSTRO P AA0 T ER0 N OW1 S T R OW0
PATERNALISTIC P AH0 T ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paternal (j) pˈətˈɜːʳnl (p @1 t @@1 n l)
paternity (n) pˈətˈɜːʳnɪtiː (p @1 t @@1 n i t ii)
paternally (a) pˈətˈɜːʳnəliː (p @1 t @@1 n @ l ii)
paternalism (n) pˈətˈɜːʳnəlɪzəm (p @1 t @@1 n @ l i z @ m)
paternoster (n) pˌætənˈɒstər (p a2 t @ n o1 s t @ r)
paternosters (n) pˌætənˈɒstəz (p a2 t @ n o1 s t @ z)
paternalistic (n) pætˈɜːʳnəlɪstɪk (p a t @@1 n @ l i s t i k)
paterfamilias (n) pˌɛɪtəfəmˈɪlɪæs (p ei2 t @ f @ m i1 l i a s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] paternal aunt, #9,269 [Add to Longdo]
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, ] paternal aunt, #14,156 [Add to Longdo]
亲子鉴定[qīn zǐ jiàn dìng, ㄑㄧㄣ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] paternity testing, #37,851 [Add to Longdo]
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] paternal grandparents, #50,508 [Add to Longdo]
父系[fù xì, ㄈㄨˋ ㄒㄧˋ, ] paternal line, #62,973 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pater {m}padre [Add to Longdo]
Paternoster {m}paternoster [Add to Longdo]
paternalistischpaternalistic [Add to Longdo]
Pater {m}Fr. : Father [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリシタンパテレン[kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
パターナリズム[pata-narizumu] (n) paternalism [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood [Add to Longdo]
温情主義[おんじょうしゅぎ, onjoushugi] (n,adj-no) paternalism [Add to Longdo]
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave [Add to Longdo]
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por [Add to Longdo]
父権[ふけん, fuken] (n) paternal rights [Add to Longdo]
父子関係確定検査[ふしかんけいかくていけんさ, fushikankeikakuteikensa] (n) paternity test [Add to Longdo]
父性[ふせい, fusei] (n,adj-no) paternity [Add to Longdo]
父性愛[ふせいあい, fuseiai] (n) paternal love [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
神父[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pater
      n 1: an informal use of the Latin word for father; sometimes
           used by British schoolboys or used facetiously

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top