ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passus-, *passus*, passu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passusn. ส่วนของกวีนิพนธ์ เรื่องราว นิทานหรืออื่น ๆ
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pari passu (L.)มีสิทธิในลำดับเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Harmonia Nectere Passus.ฮาโมเนีย เนคเตอร์ พาสสัซ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Harmonia Nectere Passus.ฮาโมเนีย เนคเตอร์ พาสสัซ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Harmonia Nectere Passus.ฮาโมเนีย เนคเตอร์ พาสสัซ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
He follows the times, that's all, as much in his politics as in his private life.Er ist ein aufgeweckter Junge, er geht mit der Zeit, anpassungsfähig in der Politik wie im Privatleben. The Leopard (1963)
What you need, Chevalley, is a man who is good at blending his personal interests with vague public ideals.Ihr braucht Männer, die die Fähigkeit besitzen, Ihre persönlichen Interessen mit den öffentlichen ideellen Forderungen zu maskieren, anpassungsfähige Leute. The Leopard (1963)
It's just a readjustment.Nur die Wiederanpassung. X: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
It's no doubt the outcome of Zalamea's work on the adaptation of citrus plants to desert soils.Nein nein, das ist eine Orange, eine blaue Orange. Zweifellos das Ergebnis seinerArbeit überdie Anpassung von Zitrusfrüchten an wasserarme Böden. Tintin et les oranges bleues (1964)
Well, okay, I've been conducting all these tests on the sensory adaptation of alien species.Ok. Ich führe diese ganzen Tests zur Sinnesanpassung fremder Tiergattungen durch. The Chimp Who Cried Wolf (1966)
Accommodation, adjustment those do seem to be in the order of things.Entgegenkommen, Anpassung, all diese Dinge gehören dazu. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
Despite its frustration, the creature appears more adaptable than our specimens from other planets.Trotz ihres Frusts scheint die Kreatur anpassungsfähiger zu sein als die Exemplare von anderen Planeten. The Menagerie: Part II (1966)
No other specimen has shown your adaptability.Bisher hat kein anderes Exemplar solche Anpassungsfähigkeit gezeigt. The Menagerie: Part II (1966)
I might have to make a few minor adjustments.Bleiben nur die spontanen Anpassungen unterwegs. The Astrologer (1967)
Call Immigration in Chicago. Have them wire Renick's passport applications.Verlang Renicks Passunterlagen. Bullitt (1968)
Must be alive and young to gently fold and to rely entirely on the power of a kind of God.Geschmeidig und gerade erblüht. Elastisch und nachgiebig. Jung und anpassungsfähig. The Girl on a Motorcycle (1968)
The adjustments are delicate. They may not survive more than even one use.Die Anpassungen können vielleicht nur einmal verwendet werden. The Empath (1968)
What the hell? It's no excuse. It's just a question of adjustment, you know?Das ist keine Entschuldigung, nur eine Frage der Wiederanpassung. Electra Glide in Blue (1973)
As far as I can remember, I've been obedient, well-adjusted, almost meek.Ich war immer gehorsam, anpassungsfähig, fast demütig. Scenes from a Marriage (1973)
We must have sustained damage to the power pack when the creature struck us.Captain Kirk wegen Führungsqualitäten und seiner Anpassungsgabe. The Ambergris Element (1973)
Think of their ability to evolve and adapt in ways that are so beautiful, and still so unknown and all contained in one simple form.Denken Sie an ihre Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeit, durch Methoden... die so wundervoll... wie unbekannt sind. Und das alles ist enthalten in dieser einfachen Form. Phase IV (1974)
I've made some calculations about their rate of expansion using their intelligence and their powers of organization, and their network of communications, their poisons. Their ability to adapt genetically.Ich habe Berechnungen über ihre Expansionsrate angestellt, unter Berücksichtigung ihrer Intelligenz, Organisationsfähigkeit, ihrer Kommunikationssysteme, ihrer Gifte und ihrer genetischen Anpassungsfähigkeit. Phase IV (1974)
It... it could be the brain just needs more time to adjust itself.Es wäre möglich, dass die Anpassung des Gehirns mehr Zeit in Anspruch nimmt. Frankenstein and the Monster from Hell (1974)
I hope you're adaptable, Dr. Scott.Hoffentlich sind Sie anpassungsfähig. The Rocky Horror Picture Show (1975)
Brave, and flexible... really quite flexible.Tapfer, und unpassungsfähig... wirklich anpassungsfähig. Alice or the Last Escapade (1977)
I know that it is adaptable and able to carry out your instructions.Ich weiß, dass es anpassungsfähig und in der Lage ist, Aufgaben zu erledigen. Demon Seed (1977)
They ask for any recommendations you may have for minor adjustments... along your battle lines to consolidate your position for adequate defense.Sie bitten Sie um Empfehlungen... für kleinere Anpassungen entlang Ihrer Frontlinien, um Ihre Positionen... ausreichend verteidigen zu können. MacArthur (1977)
"Minor adjustments"?"Kleinere Anpassungen"? MacArthur (1977)
In other words, neutral field tissue has the same ability to form any part of the human body that the tissue of a human embryo has.Das hat auch den Vorteil, dass keinerlei Narben zurückbleiben. Neutralisiertes Transplantat besitzt die gleiche Anpassungs- und Verwandlungsfähigkeit wie das Gewebe eines menschlichen Embryos. Rabid (1977)
Adjusting the precise trajectory of the missile.Die Anpassung der genauen Flugbahn der Rakete. Superman (1978)
(Salik) We are adaptable.Wir sind anpassungsfähig. Greetings from Earth (1979)
From this moment, all official oaths... will contain the following phrase:..Von nun an wird allen amtlichen Eidesformeln der Passus beigefügt: Caligula (1979)
The term we use, Detective Marino, is not "weirdo"... but "a person suffering from emotional dysfunction... and a problem of maladaption."Wir sprechen in der Regel nicht von "Spinnern", Detective Marino, sondern von Personen mit emotionalen Störungen und Anpassungsschwierigkeiten. Dressed to Kill (1980)
"weirdo" isn't your, uh... "person suffering from emotional dysfunctions... and problems of maladaption."Damit ich absolut sicher sein kann, dass mein Spinner nicht lhre Person mit den emotionalen Störungen und Anpassungsschwierigkeiten ist. Dressed to Kill (1980)
The end of World War Il brought a period of readjustment for the men who had served in the armed forces.Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs brauchten die Männer, die im Militär gedient hatten, eine Anpassungsperiode. The Hot Rod (1981)
I want to remind you that eligible to get married to His Highness Prince Jacques would be persons of female sex, and only in the exclusive case if, after trying on a ring, to be called hereafter "the ring",Ich wiederhole! Prinz Jacques wird nur jene weibliche Person heiraten, die die Anpassungsprobe besteht, welche vorsieht, dass der Ringfinger der oberernannten Person der Ringgröße genau entspricht. Oslinaya shkura (1982)
Hat sales have increased, but not pari passu as our research...Hutverkäufe haben zugelegt, aber nicht pari passu wie... The Meaning of Life (1983)
Also the paragraph that covers immediate and irreversible damage...Auch den Passus über unmittelbare und irreparable Risiken für die nationale Playing Possum (1984)
She thinks I won't fit in with Al and a canary?Und Al und der Vogel stören diese Anpassung? Birdy (1984)
Analyst Winslow Roberts of Stone Clemmer says that if no profit-taking adjustments are made in blue chips, the Dow may set a record loss... ..people killed in a civil war among low-rider clubs.Analyst Winslow Roberts von Stone Clemmer sagt, wenn keine Anpassungen bei Blue Chips vorgenommen würden, könnte der Dow-Jones ein Rekordtief erreichen... ..Tote in einem Bürgerkrieg zwischen Low-Rider-Clubs. Invasion U.S.A. (1985)
Oh, I wonder if he had as much trouble having it fitting as I am?Ob er bei der Anpassung auch so viele Probleme hatte wie ich? A Zed & Two Noughts (1985)
Despite its frustration, the creature appears more adaptable... than our specimens from other planets.Das Wesen ist anpassungsfähiger als Exemplare von anderen Planeten. The Cage (1986)
No other specimen has shown your adaptability.Kein anderes Exemplar zeigte Ihre Anpassungsfähigkeit. The Cage (1986)
Correcting for inflation, that should do it.Und die Inflationsanpassung. Das müsste reichen. A Real Partnership (1986)
Well, of course it's adaptable because it's a robot.Natürlich ist er nur so anpassungsfähig, weil er ein Roboter ist. Short Circuit (1986)
Go in the back and get fitted for a suit.Hier hinten geht's zur Anpassung. With Love, the Claus (1987)
Please give command code for environmental adjust.Bitte Befehlscode für Umgebungsanpassung eingeben. Innerspace (1987)
"Environmental adjust required"?"Umgebungsanpassung erforderlich"? Innerspace (1987)
There are basic definitions for organic life.Laut Definition ist organisches Leben zu Anpassung, Atmung und Reproduktion fähig. Home Soil (1988)
The 607 represents the state of the art in dynamic, adaptive design.Das 607 ist ein dynamisches, anpassungsfähiges System. The Arsenal of Freedom (1988)
Incredible.unglaubliches Anpassungsvermögen. Short Circuit 2 (1988)
I don't want my friends and neighbors hearing about this. It would help if i could call you something.Willie, Immigranten haben oft Probleme mit der Anpassung an neue Kulturen. Superstition (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอบ่าเสมอไหล่(adv) equally, See also: pari passu, Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน, Ant. เหลื่อมล้ำกัน, Example: ผู้นำลงไปทำงานกับประชาชนอย่างเสมอบ่าเสมอไหล่ และคงเส้นคงวา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pari passu (a) pˌærɪ-pˈæsuː (p a2 r i - p a1 s uu)

German-Thai: Longdo Dictionary
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle [Add to Longdo]
Anpassbarkeit {f}; Anpassungsmöglichkeit {f}adaptability [Add to Longdo]
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Adaption {f}; Adaptierung {f}adaption [Add to Longdo]
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}; Bearbeitungen {pl}adaptation | adaptations [Add to Longdo]
Anpassung {f} | neue Anpassung {f}assimilation | reassimilation [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Angleichung {f} (an)conformation (to) [Add to Longdo]
Anpassung {f}alignment [Add to Longdo]
Anpassung {f} (an)conformity (with) [Add to Longdo]
Anpassung {f}conformableness [Add to Longdo]
Anpassung {f}matching [Add to Longdo]
Anpassung (kundenspezifisch) {f}; Zuschnitt {m}customization; customizing [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Einstellung {f}; Regulierung {f}modulation [Add to Longdo]
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy [Add to Longdo]
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}adaptiveness [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
Anpassungsgebühr {f}adaption charge [Add to Longdo]
Anpassungsgerät {n}adaptor; adapter [Add to Longdo]
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance [Add to Longdo]
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism [Add to Longdo]
Anpassungsprozess {m}adjustment process [Add to Longdo]
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]
Anpassungsteil {n}intermediate device [Add to Longdo]
Anpassungstrafo {m}impedance corrector [Add to Longdo]
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer [Add to Longdo]
Anpassungsverstärker {m} [electr.]matching amplifier [Add to Longdo]
Einstellbereich {m}; Anpassungsbereich {m}adjustment range [Add to Longdo]
Einstellung {f}; Einstellen {n}; Einregulierung {f}; Regelung {f}; Anpassung {f}; Adaptierung {f}; Justierung {f} | Einstellen der Uhrzeit | Einstellen von Ventilatoren während des Betriebesadjustment | clock time adjustment | in-flight adjustment of fans [Add to Longdo]
Flexibilität {f}; Anpassungsfähigkeit {f} | vertikale Flexibilitätflexibility | vertical flexibility [Add to Longdo]
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment [Add to Longdo]
Konditionenanpassung {f}adjustment of terms [Add to Longdo]
Leistungsanpassung {f}power adjustment [Add to Longdo]
Lohnanpassung {f} | automatische Lohnanpassungwage adjustment | automatic wage adjustment [Add to Longdo]
Neuanpassung {f}; Wiederanpassung {f} | Neuanpassungen {pl}; Wiederanpassungen {pl}readjustment | readjustments [Add to Longdo]
Passung {f}fit [Add to Longdo]
Preisanpassung {f}price adjustment [Add to Longdo]
Presspassung {f}; Presssitz {m}press fit; tight fit [Add to Longdo]
Rentenanpassung {f}tying of pensions to the national average wage [Add to Longdo]
Schnittstellenanpassungseinrichtung {f}interface adapter [Add to Longdo]
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit [Add to Longdo]
gleitende Summenanpassung {f}automatic cover [Add to Longdo]
Übergangspassung {f}snug fit; transition fit [Add to Longdo]
anpassungsfähig; flexibel; wendig; geschmeidig {adj} | anpassungsfähiger | am anpassungsfähigstenflexible | more flexible | most flexible [Add to Longdo]
anpassungsfähigmatchable [Add to Longdo]
anpassungsfähig; lernfähigadaptive [Add to Longdo]
anpassungsfähigadaptable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
融通[ゆうづう, yuuduu] Darlehen, Anpassung [Add to Longdo]
調節[ちょうせつ, chousetsu] Regulierung, Anpassung [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] Uebereinstimmung, Einklang, Anpassung [Add to Longdo]
順応[じゅんのう, junnou] Anpassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top