ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passive

P AE1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passive-, *passive*
Possible hiragana form: ぱっしう゛ぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passive(adj) อยู่เฉยๆ, See also: เรื่อยๆ, ไม่ดิ้นรน, Syn. inactive, Ant. active
passive(adj) ซึ่งไม่มีปฏิกิริยา, See also: ไม่โต้แย้ง
passively(adv) อย่างเฉื่อยๆ, See also: อย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ, Syn. indifferently, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passive(แพส'ซิฟว) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่ดิ้นรน,ไม่มีปฏิกิริยา,ไม่โต้ตอบ,ไม่ร่วมด้วย,เกี่ยวกับกรรมวาจก n. กรรมวาจก รูปแบบที่ไม่มีปฏิกิริยา, See also: passivity n.
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive

English-Thai: Nontri Dictionary
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passiveอกัมมันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive absorptionการดูดซึมแบบไม่ใช้พลังงาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passive articulatorฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive deviceอุปกรณ์กสานติ์, อุปกรณ์แพสซิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive exerciseกายบริหารแบบทำให้, อัญกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunisation; immunization, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunityภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunization; immunisation, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive movementการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
passive immunizationภูมิคุ้มกันรับมา, ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไดัรับมาจากการฉีดเซรุ่ม ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่ด้วย ด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Passive smokingการได้รับควันบุหรี่ทางอ้อม [TU Subject Heading]
passive transportแพสสีฟทรานสปอร์ต, การเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือไอออนของสารจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอกระบบ เช่น การออสโมซิส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Passive voiceกรรมวาจก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passive67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
passiveHe has a passive character.
passiveHe is passive in everything.
passiveHe was passive by nature.
passiveHow can you be so passive? Why don't you retaliate?
passiveIncluded for the grammar section it includes the passive voice of the present perfect.
passiveIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
passiveIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
passiveNow Marina was a romantic, she had not yet fallen into that passive state of mind which accepts that one should find a corner to live, anywhere, and then arrange one's whole life around it.
passiveObservation is a passive science, experimentation an active science.
passiveThe passive man seldom, if ever, expresses himself.
passiveTV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉื่อย(adj) passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
กรรมวาจก(n) passive voice, Thai Definition: กริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกกระทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือผู้ถูกใช้ให้ทำ, กริยาของประโยคกรรมวาจกต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่เรียกหากรรม โดยใช้กริยานุเคราะห์ ถูก ถูก-ให้ หรือถูกให้ประกอบ เช่น รถถูกขโมย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
โดน[dōn] (x) EN: [used to form the passive voice = to be + p.p.]  FR: [indique la forme passive = être + p.p.]
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
กรรมวาจก[kammawājok] (n) EN: passive voice  FR: voix passive [f]
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[phū sūp burī meūsøng] (n, exp) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker  FR: fumeur passif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSIVE P AE1 S IH0 V
PASSIVELY P AE1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passive (n) pˈæsɪv (p a1 s i v)
passives (n) pˈæsɪvz (p a1 s i v z)
passively (a) pˈæsɪvliː (p a1 s i v l ii)
passiveness (n) pˈæsɪvnəs (p a1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被动[bèi dòng, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] passive, #5,699 [Add to Longdo]
被动免疫[bèi dòng miǎn yì, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] passive immunity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passiv; untätig {adj} | passiver | am passivstenpassive | more passive | most passive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
されてしまった[sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
パッシブ[passhibu] (adj-na) passive [Add to Longdo]
パッシブクライアント[passhibukuraianto] (n) {comp} passive client [Add to Longdo]
パッシブスモーキング[passhibusumo-kingu] (n) passive smoking [Add to Longdo]
パッシブソーラー[passhibuso-ra-] (n) passive solar [Add to Longdo]
パッシブソーラーハウス[passhibuso-ra-hausu] (n) passive solar house [Add to Longdo]
パッシブソナー[passhibusona-] (n) passive sonar [Add to Longdo]
パッシブホーミング[passhibuho-mingu] (n) passive homing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] passive (a-no) [Add to Longdo]
受動局[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station [Add to Longdo]
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passive
   adj 1: lacking in energy or will; "Much benevolence of the
       passive order may be traced to a disinclination to
       inflict pain upon oneself"- George Meredith [syn:
       {passive}, {inactive}] [ant: {active}]
   2: peacefully resistant in response to injustice; "passive
     resistance" [syn: {passive}, {peaceful}]
   3: expressing that the subject of the sentence is the patient of
     the action denoted by the verb; "academics seem to favor
     passive sentences" [ant: {active}]
   n 1: the voice used to indicate that the grammatical subject of
      the verb is the recipient (not the source) of the action
      denoted by the verb; "`The ball was thrown by the boy' uses
      the passive voice"; "`The ball was thrown' is an
      abbreviated passive" [syn: {passive voice}, {passive}]
      [ant: {active}, {active voice}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top