ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pass away

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass away-, *pass away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass away(phrv) ใช้ (เวลาเย็น)
pass away(phrv) หายไป, See also: เลิก, ยุติ, Syn. go away, go off
pass away(phrv) เสีย, See also: จากไป ตาย, เสียชีวิต, Syn. conk out, kick off, pass on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass awayThe patient may pass away at any moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ(v) die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลับบ้านเก่า(v) die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
สวรรคต(v) pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์(v) pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ
ถึงอนิจกรรม(v) die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อนิจกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: ท่านเจ้าคุณป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนถึงอนิจกรรม 3 วันเท่านั้น
ถึงอสัญกรรม(v) die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อสัญกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีถึงอสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาล
วางวาย(v) die, See also: pass away, perish, Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา, Example: เจ้าจะต้องวางวายเป็นแน่แท้ หากเจ้าไม่ทำตามที่สาบานไว้, Thai Definition: ไม่มีชีวิตอีกต่อไป
ลาจาก(v) die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
สิ้นใจ(v) die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai Definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ(v) die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai Definition: อาการที่แสดงว่าตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับชีพ[dapchīp] (v) EN: pass away ; die  FR: mourir
ดับสังขาร[dap sangkhān] (v) EN: pass away ; die  FR: mourir
ดับศูนย์[dapsūn] (v) EN: pass away ; die  FR: mourir
จบชีวิต[jop chīwit] (v, exp) EN: die ; pass away ; stop living  FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[juti] (v) EN: die ; pass away ; stop living  FR: mourir ; s'éteindre
กลับบ้านเก่า[klapbān kao] (v, exp) EN: die ; pass away  FR: mourir
ล่วงลับ[lūanglap] (v) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it  FR: mourir ; décéder
มรณะ[mørana] (v) EN: die ; pass away  FR: mourir
มอด[møt] (v) EN: die ; pass away  FR: mourir ; s'éteindre
มอดม้วย[møt mūay] (v) EN: die ; perish ; pass away

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去逝[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] pass away; die [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
過ぎ去る;過去る[すぎさる, sugisaru] (v5r,vi) to pass; to pass away [Add to Longdo]
鬼籍に入る[きせきにいる, kisekiniiru] (exp,v5r) to pass away; to join the majority [Add to Longdo]
行く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s,vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨く行く) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P) [Add to Longdo]
死亡[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) [Add to Longdo]
身罷る[みまかる, mimakaru] (v5r,vi) to pass away; to die [Add to Longdo]
息を引き取る[いきをひきとる, ikiwohikitoru] (exp,v5r) to pass away; to breathe one's last [Add to Longdo]
卒する[そっする, sossuru] (vs-s) to die; to pass away [Add to Longdo]
他界[たかい, takai] (n) (1) death; the next world; (vs) (2) to pass away; to die [Add to Longdo]
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass away
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]
   2: go out of existence; "She hoped that the problem would
     eventually pass away"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top