ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parting

P AA1 R T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parting-, *parting*, part
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parting(n) การจากกัน, See also: การอำลา, การแยกจากกัน, การตาย, Syn. departure, leaving, Ant. arrival
parting(adj) เกี่ยวกับการอำลา, See also: เกี่ยวกับตาย, เกี่ยวกับการจากไป, Syn. last, Ant. first
parting shot(sl) คำสุดท้าย, See also: ความเห็นสุดท้าย ก่อนจาก
parting of the ways(idm) ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a), See also: จุดแตกหัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parting(พาร์ท'ทิง) n. การแยกออก,การจากกัน
parting shotn. การรุกล้ำก่อนจากไป

English-Thai: Nontri Dictionary
parting(adj) แยกทางกัน,จากกันไป,พรากจากกัน,ขาด,แตก
parting(n) การแยกทาง,การจากกัน,การแบ่งแยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partingแนวแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partingAfter parting from me, he approached the station.
partingI have no intention of lending this watch to anyone, much less parting with it.
partingTom lost no time in parting with the money.
partingWe never meet without a parting.
partingWe never meet without parting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพี้ยน[phīen] (v) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth  FR: différer
แสก[saēk] (n) EN: median line ; parting of the hair  FR: ligne médiane [f]
ทิ้งทวน[thing thūan] (v, exp) EN: give a final blow ; give a parting shot ; do one's best for the last time ; try one's best for the last time
แยก[yaēk] (n) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting  FR: jonction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTING P AA1 R T IH0 NG
PARTINGTON P AA1 R T IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parting (v) pˈaːtɪŋ (p aa1 t i ng)
partings (n) pˈaːtɪŋz (p aa1 t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedskuss {m}parting kiss [Add to Longdo]
Trennlinie {f}parting line [Add to Longdo]
Scheiden tut weh.Parting is such sweet sorrow. [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
バイバイ[baibai] (int) (1) bye-bye; good-bye; see you; so long; (n,vs) (2) saying goodbye; parting [Add to Longdo]
パーティング[pa-teingu] (n) parting [Add to Longdo]
哀別[あいべつ, aibetsu] (n,vs) sad parting [Add to Longdo]
衣々;衣衣;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
一別[いちべつ, ichibetsu] (n,vs) parting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parting
   n 1: the act of departing politely; "he disliked long
      farewells"; "he took his leave"; "parting is such sweet
      sorrow" [syn: {farewell}, {leave}, {leave-taking},
      {parting}]
   2: a line of scalp that can be seen when sections of hair are
     combed in opposite directions; "his part was right in the
     middle" [syn: {part}, {parting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top