ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parse

P AA1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parse-, *parse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parse(vi) วิเคราะห์คำในประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: ตัดคำในประโยค, วิเคราะห์โครงสร้างประโยค, Syn. analyze
parse(vt) วิเคราะห์คำในประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: ตัดคำในประโยค, วิเคราะห์โครงสร้างประโยค, Syn. analyze
parsec(n) หน่วยบอกระยะทางมีค่าเท่ากับ 3.262 ปีแสง (สัญลักษณ์ย่อคือ pc), See also: พาร์เซก, Syn. secpar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parse(พาร์ส) vt. วิเคราะห์คำในไวยากรณ์, See also: parser n.
parsec(พาร์'เซค) n. หน่วยระยะทาง3.26ปีแสง
parsee(พาร์'ซี,พาร์ซี') n. ชื่อผู้นับถือศาสนาบูชาไฟ, See also: parseeism, Parsiism n.
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant

English-Thai: Nontri Dictionary
parse(vt) กระจายคำ,วิเคราะห์คำ
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parseวิภัช, แจง, แจงส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parseวิภัช, แจง, แจงส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parserตัวแจง, ตัวแจงส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parserตัวแจง, ตัวแจงส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาร์เซก(clas) parsec, Thai Definition: หน่วยที่ใช้วัดระยะทางในจักรวาล 1 พาร์เซก มีค่าเท่ากับระยะทาง 206,265 เท่าของ 1 หน่วยดาราศาสตร์ หรือประมาณ 3.26 ปีแสง หรือประมาณ 3.084 x 1016 เมตร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (adj) EN: rare ; sparse ; few  FR: rare
เกลื่อน[kleūoen] (v) EN: be scattered ; be widespread  FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
น้อย[nøi] (adj) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty  FR: petit ; faible ; bas
ป่าโปร่ง[pā prōng] (n, exp) EN: sparse woods  FR: forêt claisemée [f]
เปาะแปะ[pǿpae] (interj) EN: sparsely drip  FR: ploc
ประปราย[praprāi] (adj) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; scant ; not much ; occasional
โปร่ง[prōng] (adj) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered  FR: clairsemé
หยอมแหยม[yømyaēm] (adj) EN: thinly scattered ; sparse ; few and far between  FR: clairsemé ; épars ; disséminé

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSE P AA1 R S
PARSEC P AA1 R S EH2 K
PARSED P AA1 R S T
PARSER P AA1 R S ER0
PARSELL P AA1 R S AH0 L
PARSERS P AA1 R S ER0 Z
PARSEFAL P AA1 R S IH0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parse (v) pˈaːz (p aa1 z)
Parsee (n) pˈaːsˈiː (p aa1 s ii1)
parsed (v) pˈaːzd (p aa1 z d)
parses (v) pˈaːzɪz (p aa1 z i z)
Parsees (n) pˈaːsˈiːz (p aa1 s ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょぼちょぼ[chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ちらりほらり[chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
アンパーザー[anpa-za-] (n) unparser [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
チャート解析器[チャートかいせきき, cha-to kaisekiki] (n) chart parser [Add to Longdo]
パーサ[pa-sa] (n) {comp} parser [Add to Longdo]
パーサー;パーザ;パーザー[pa-sa-; pa-za ; pa-za-] (n) (1) purser; (2) {comp} parser [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
パース[pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
パーズ[pa-zu] (n) parse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーサ[ぱーさ, pa-sa] parser [Add to Longdo]
パーザ[ぱーざ, pa-za] parser [Add to Longdo]
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  parse
      v 1: analyze syntactically by assigning a constituent structure
           to (a sentence)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top