ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parol

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parol-, *parol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parol(n) ถ้อยแถลง, See also: ถ้อยคำ
parol(adj) โดยคำพูด, See also: โดยวาจา
parole(n) การพ้นโทษอย่างมีเงื่อนไขหรือทำทัณฑ์บนไว้, See also: การปล่อยจากคุกโดยมีเงื่อนไข, Syn. liberation
parole(n) คำสาบาน, See also: คำสัญญา, Syn. pledge, promise
parolee(n) ผู้พ้นโทษก่อนกำหนด, See also: นักโทษที่ถูกปล่อยจากคุกก่อนกำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parol(พะโรล) n. ข้อแถลง,แถลงความ,ด้วยวาจา
parole(พะโรล') n. การปล่อยจากคุกโดยมีทัณฑ์บนไว้., See also: parolee n.

English-Thai: Nontri Dictionary
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
parole(vt) ทำทัณฑ์บน,ภาคทัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parolทำด้วยวาจา, ปากเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol contractสัญญาปากเปล่า, สัญญาด้วยวาจา [ดู oral contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol evidenceพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [ดู oral evidence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol leaseการเช่าด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parole๑. การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ (ป. วิ. อาญา) [ดู release on licence]๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paroleทัณฑ์บน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัณฑ์บน(n) parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai Definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บทเรศ[botharēt] (n) EN: words of a song ; libretto  FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง[botphlēng] (n, exp) EN: lyrics ; words of a song  FR: paroles de chanson [fpl]
ฟังไม่ออก[fang mai øk] (v, exp) FR: ne pas comprendre les paroles
ให้สัญญา[hai sanyā] (v, exp) EN: promise  FR: donner sa parole
เจ้าหน้า[jaonā] (n) EN: agent ; front man ; spokesman  FR: porte-parole [m]
การพูด[kān phūt] (n) EN: speech  FR: parole [f] ; expression [f]
การประมวลผลคำพูด[kān pramūanphon khamphūt] (n, exp) EN: speech processing  FR: traitement de la parole [m]
เก่งแต่ปาก[keng tāe pāk] (v, exp) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk  FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAROLE P ER0 OW1 L
PAROLED P ER0 OW1 L D
PAROLEE P ER0 OW2 L IY1
PAROLES P ER0 OW1 L Z
PAROLEES P ER0 OW2 L IY1 Z
PAROLING P ER0 OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parole (v) pˈərˈoul (p @1 r ou1 l)
paroled (v) pˈərˈould (p @1 r ou1 l d)
paroles (v) pˈərˈoulz (p @1 r ou1 l z)
paroling (v) pˈərˈoulɪŋ (p @1 r ou1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假释[jiǎ shì, ㄐㄧㄚˇ ㄕˋ, / ] parole, #40,374 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parole {f}; Kennwort {n}password; watchword [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
パロール[paro-ru] (n) {ling} (See ラング) parole (fre [Add to Longdo]
ランガージュ[ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre [Add to Longdo]
位相語[いそうご, isougo] (n) parole [Add to Longdo]
仮釈放[かりしゃくほう, karishakuhou] (n) release on parole [Add to Longdo]
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail [Add to Longdo]
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole [Add to Longdo]
言語活動[げんごかつどう, gengokatsudou] (n) (1) linguistic activity; (2) (See ランガージュ) language (as defined by Saussure; langue and parole) [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top