ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pardon

P AA1 R D AH0 N   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pardon-, *pardon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pardon[VT] ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon[N] การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon[N] การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon[INT] ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for[PHRV] ยกโทษให้
pardon for[PHRV] ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon me, sir. I have brought your breakfast.ขอโทษที่รบกวนค่ะท่าน อาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะ Absolute (2017)
But hold on to that thought, because this, Lorna, pardon my French, this DISGRACEFUL piece of shit is a wellknown national company's patio door.แต่ลองคิดต่อนะครับ เพราะว่าลอร์นา ขอโทษในคำหยาบนี้ ไอ้ของไร้ค่าน่าขายหน้านี่ เป็นประตูเฉลียง ของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง Salesmen Are Like Vampires (2017)
We've just decided to pardon those who once served the wrong king.เราเพิ่งตัดสินใจยกโทษ ให้ผู้ที่รับใช้ราชาผิดพระองค์ Stormborn (2017)
Pardon me, big fella.ขอโทษนะคะพี่ตัวโต The Boss Baby (2017)
Pardon me, I can hear a squeaking.ขอโทษนะคะ ฉันได้ยินเสียงเอี๊ยดอ๊าด The Six Thatchers (2017)
Oh, no. It's happening again. Pardon me.โอ้ ไม่ มันเกิดขึ้นอีกแล้ว ขอโทษนะ Beauty and the Beast (2017)
Well, pardon me, young man.แหม๋ อภัยให้ฉันด้วยพ่อหนุ่ม Service (2016)
Pardon me, sir. I think you have the wrong car.โทษนะ คุณขึ้นรถผิดคันแล้ว Split (2016)
I will pardon these treasonous lords for betraying my house.ข้าจะยกโทษเหล่าขุนนางทรยศต่อตระกูลข้า Battle of the Bastards (2016)
I will pardon you for deserting the Night's Watch.ข้าจะยกโทษการละทิ้งหน้าที่ของผู้พิทักษ์ราตรี Battle of the Bastards (2016)
Pardon me?อะไรนะครับ Elle (2016)
Pardon me.ขอโทษครับ Jack Reacher: Never Go Back (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardonHe asked for my pardon.
pardonHe asked my pardon.
pardonHe asked our pardon for making a mistake.
pardonHe prostrated himself and begged my pardon.
pardonI asked pardon for making a mistake.
pardonI beg your pardon?
pardonI beg your pardon, but would you repeat what you said?
pardonI beg your pardon; I didn't quite catch your name.
pardonI beg your pardon. I didn't think this was your seat.
pardonI entreat your pardon.
pardonI must ask your pardon.
pardonI must beg your pardon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้[V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย[V] pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ[V] forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ[N] forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย[N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย[N] forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiyathōt) EN: pardon ; grant an amnesty   
เฮ่ย[interj.] (hoeī) EN: what !   FR: pardon !
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARDON    P AA1 R D AH0 N
PARDONS    P AA1 R D AH0 N Z
PARDONED    P AA1 R D AH0 N D
PARDONING    P AA1 R D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pardon    (v) pˈaːdn (p aa1 d n)
pardons    (v) pˈaːdnz (p aa1 d n z)
pardoned    (v) pˈaːdnd (p aa1 d n d)
pardoner    (n) pˈaːdənər (p aa1 d @ n @ r)
pardoners    (n) pˈaːdənəz (p aa1 d @ n @ z)
pardoning    (v) pˈaːdənɪŋ (p aa1 d @ n i ng)
pardonable    (j) pˈaːdnəbl (p aa1 d n @ b l)
pardonably    (a) pˈaːdnəbliː (p aa1 d n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc), #44,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzeihung {f}; Begnadigung {f} | um Verzeihung bitten fürpardon | to ask pardon for [Add to Longdo]
Verzeihung!Pardon me! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] (n,vs,adj-no) permission; pardon; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pardon
   n 1: the act of excusing a mistake or offense [syn:
      {forgiveness}, {pardon}]
   2: a warrant granting release from punishment for an offense
     [syn: {pardon}, {amnesty}]
   3: the formal act of liberating someone [syn: {amnesty},
     {pardon}, {free pardon}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant a pardon to; "Ford pardoned Nixon"; "The Thanksgiving
     turkey was pardoned by the President"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top