ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pard

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pard-, *pard*, par
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pard(n) เสือดาว, Syn. leopard, panther
pardon(vt) ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon(n) การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon(n) การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon(int) ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for(phrv) ยกโทษให้
pardon for(phrv) ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pard(พาร์ด) n. เสือดาว,ผู้ร่วมงาน,สหาย, See also: pardine adj.
pardi(พาร์'ดี) adv.,interj. อย่างมาก,จริง, Syn. pardie, pardy, perdie
pardnern. เพื่อน
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย
pardy(พาร์'ดี) adv.,interj. = pardi (ดู)
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardous(เจพ'เพอดัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,เสี่ยงภัย.
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
leopard(n) เสือดาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardHe asked for my pardon.
pardHe asked my pardon.
pardHe asked our pardon for making a mistake.
pardHe prostrated himself and begged my pardon.
pardI asked pardon for making a mistake.
pardI beg your pardon?
pardI beg your pardon, but would you repeat what you said?
pardI beg your pardon; I didn't quite catch your name.
pardI beg your pardon. I didn't think this was your seat.
pardI entreat your pardon.
pardI must ask your pardon.
pardI must beg your pardon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้(v) forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย(v) pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ(v) forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai Definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ(v) forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai Definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย(n) forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai Definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ฉก[chok] (v) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away  FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser

CMU English Pronouncing Dictionary
PARDE P AA1 R D
PARDO P AA1 R D OW0
PARDY P AA1 R D IY0
PARDI P AA1 R D IY0
PARDEN P AA1 R D AH0 N
PARDEE P AA1 R D IY0
PARDOE P AA1 R D OW2
PARDON P AA1 R D AH0 N
PARDUS P AA1 R D AH0 S
PARDUE P AA1 R D UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pardon (v) pˈaːdn (p aa1 d n)
pardons (v) pˈaːdnz (p aa1 d n z)
pardoned (v) pˈaːdnd (p aa1 d n d)
pardoner (n) pˈaːdənər (p aa1 d @ n @ r)
pardoners (n) pˈaːdənəz (p aa1 d @ n @ z)
pardoning (v) pˈaːdənɪŋ (p aa1 d @ n i ng)
pardonable (j) pˈaːdnəbl (p aa1 d n @ b l)
pardonably (a) pˈaːdnəbliː (p aa1 d n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc), #44,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partner {m} | Partner {pl}pard | pards [Add to Longdo]
Pardusco [ornith.]Pardusco [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
オセロット[oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
ジャガーネコ[jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ニンギョウベニハゼ[ningyoubenihaze] (n) Trimma sheppardi (species of goby found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
パッパルデッレ[papparuderre] (n) pappardelle (ita [Add to Longdo]
パンサー[pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
ヒョウ柄;豹柄;ひょう柄[ひょうがら(豹柄;ひょう柄);ヒョウがら(ヒョウ柄), hyougara ( hyou gara ; hyou gara ); hyou gara ( hyou gara )] (n) leopard print (design) [Add to Longdo]
ベンガル山猫[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top