ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parade

P ER0 EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parade-, *parade*
Possible hiragana form: ぱらで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parade(n) ขบวนแห่, Syn. series, chain, catana
parade(n) การเดินแถว, See also: การเดินแถวเพื่อรับการตรวจพล, การเดินขบวน, Syn. procession, march, spectacle
parade(vt) เดินขบวน, See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
parade(vt) เดินอวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parade(พะเรด) n. ขบวนแห่. vi. เดินแห่
parade-groundn. สนามเดินแถว,สนามตรวจพล

English-Thai: Nontri Dictionary
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
parade(vi) เดินแห่,สวนสนาม,เดินแถว,เดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradental๑. -ทันตกรรม, -ทันตศาสตร์๒. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ peridental; periodontal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentium; periodontium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentosis; periodontitis, juvenile; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradermalขนานกับผิวนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paradesขบวนพาเหรด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradeA band led the parade through the city.
paradeDon't make such a parade of your wealth.
paradeHe always parades his knowledge of English.
paradeHe's mowed down a parade of challengers before.
paradeHe tried to parade his knowledge.
paradeI caught sight of a parade on my way home.
paradeI couldn't see the parade well from where I was.
paradeI enjoyed watching the circus parade.
paradeI enjoyed watching the Easter Parade.
paradeI hope you will join us in the parade and march along the street.
paradeI left at once, otherwise I would have missed the parade.
paradeIt was a parade with a capital P.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนสนาม(n) parade
สวนสนาม(v) march, See also: parade, Example: พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม, Thai Definition: ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
แห่(n) parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่(n) procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
เดินขบวน(v) march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai Definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น
แห่แหน(v) parade, See also: go into procession, surround for protection, Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่, Example: ฝูงชนมากมายต่างแห่แหนกันเข้าไปชมสรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น, Thai Definition: รวมกันเป็นกระบวนมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การเกี้ยว[kān kīo] (n) EN: courtship  FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]
ขบวนแห่[khabūanhaē] (n) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade  FR: procession [f]
กระบวน[krabūan] (n) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan  FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]
กระบวนแห่[krabūanhaē] (n) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers
พาเหรด[phāraēt] (n) EN: parade  FR: parade [f] ; défilé [m]
สวนสนาม[sūansanām] (n) EN: march ; military parade ; parade ; review  FR: défilé militaire [m]
เทศกาลพาเหรด[thētsakān phārēt] (n, exp) EN: parade  FR: défilé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADE P ER0 EY1 D
PARADED P ER0 EY1 D IH0 D
PARADEE P EH1 R AH0 D IY0
PARADES P ER0 EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parade (v) pˈərˈɛɪd (p @1 r ei1 d)
paraded (v) pˈərˈɛɪdɪd (p @1 r ei1 d i d)
parades (v) pˈərˈɛɪdz (p @1 r ei1 d z)
parade-ground (n) pˈərˈɛɪd-graund (p @1 r ei1 d - g r au n d)
parade-grounds (n) pˈərˈɛɪd-graundz (p @1 r ei1 d - g r au n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, / ] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter, #20,087 [Add to Longdo]
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, / ] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant, #58,314 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parade {f}; Korso {m} | Paraden {pl}parade | parades [Add to Longdo]
Paradeiser {m} [Ös.] | Paradeiser {pl} [Ös.]tomato | tomatoes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケチつける;けちつける[kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]
パレード[pare-do] (n,vs) parade; (P) [Add to Longdo]
ヒットパレード[hittopare-do] (n) hit parade [Add to Longdo]
ヒッパレ[hippare] (n) (abbr) hit parade [Add to Longdo]
引き回す;引回す(io);引きまわす[ひきまわす, hikimawasu] (v5s,vt) to draw a curtain; to guide; to parade about [Add to Longdo]
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops) [Add to Longdo]
仮装行列[かそうぎょうれつ, kasougyouretsu] (n) costume parade [Add to Longdo]
観閲式[かんえつしき, kan'etsushiki] (n) military review; (military) parade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parade
   n 1: a ceremonial procession including people marching
   2: an extended (often showy) succession of persons or things; "a
     parade of strollers on the mall"; "a parade of witnesses"
   3: a visible display; "she made a parade of her sorrows"
   v 1: walk ostentatiously; "She parades her new husband around
      town" [syn: {parade}, {exhibit}, {march}]
   2: march in a procession; "the veterans paraded down the street"
     [syn: {parade}, {troop}, {promenade}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top