ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panel

P AE1 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panel-, *panel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panel(n) แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง), Syn. flat solid, sheet
panel(n) เบาะรองอานม้า, Syn. pad
panel(n) บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
panel(n) คณะผู้อภิปรายทางการเมือง, Syn. committee, group
panel(n) คณะลุกขุน, Syn. juror, jury, group
panel(n) แผงควบคุมไฟฟ้า, See also: แผงหน้าปัด, Syn. switchboard
panel(n) ดิ้นประดับบนชุดสตรี
panel(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับ, ใส่กรอบ, Syn. arrange, decorate, furnish, set up
panel(vt) ใส่เบาะอานม้า
panel(vt) จัดให้มีคณะลูกขุน, Syn. empanel, impanel, pick, set up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panel(แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ, See also: paneling n panelist n.
panel shown. =panel disscussion
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panelist(แพน'นะลิสท) n. สมาชิกของกลุ่มผู้อภิปราย
panelizedadj. ประกอบด้วยผนัง พื้นหรือหลังคาที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ และประกอบขื้นเป็นชิ้นเดียวได้ในภายหลัง
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
empanel(เอม'พะเนล) vt. ดู impanel

English-Thai: Nontri Dictionary
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panelแผง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ๓. บัญชีรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแผง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแปลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
panel analysisการวิเคราะห์ตามบุคคลในรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
panel boardแผงไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
panel paintingจิตรกรรมแผง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panelA panel of experts discussed the plan.
panelI would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
panelThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
panelThe panelists discussed energy problems.
panelWe understand that the Woody Panel retails for $80.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผงจ่ายไฟ(n) panelboard, Syn. แผงไฟ, Example: ภายในอาคารต้องติดตั้งแผงจ่ายไฟอย่างมั่นคง ในตำแหน่งที่ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ, Count Unit: แผง, Thai Definition: ผนังที่ติดเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
ผู้ร่วมอภิปราย(n) panelist, Example: การอภิปรายเกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษามีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เข้าร่วมพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานหน้าต่าง[bānnātāng] (n, exp) EN: window panel ; window leaf  FR: châssis vitré [m]
บานประตู[bānpratū] (n) EN: door panel ; door leaf  FR: panneau de porte [m]
บานประตูประดับมุก[bānpratū pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlaid door panels
กรรมการ[kammakān] (n) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director  FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[kān aphiprāi phūchamnān phisēt] (n, exp) EN: panel discussion
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[kān prachum phū chamnanphisēt] (n, exp) EN: panel meeting
คณะผู้เชี่ยวชาญ[khana phūchīochān] EN: panel of experts  FR: panel d'experts [m]
กระจก[krajok] (n) EN: glass ; sheet glass ; glass panel  FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]
แผงจ่ายไฟ[phaēng jāi fai] (n, exp) EN: panelboard
แผงควบคุม[phaēng khūapkhum] (n, exp) EN: control panel ; console  FR: pupitre de commande [m] ; console [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANEL P AE1 N AH0 L
PANELS P AE1 N AH0 L Z
PANELED P AE1 N AH0 L D
PANEL'S P AE1 N AH0 L Z
PANELS' P AE1 N AH0 L Z
PANELLA P AH0 N EH1 L AH0
PANELING P AE1 N AH0 L IH0 NG
PANELIST P AE1 N AH0 L AH0 S T
PANELIZE P AE1 N AH0 L AY2 Z
PANELIZED P AE1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panel (v) pˈænl (p a1 n l)
panels (v) pˈænlz (p a1 n l z)
panelled (v) pˈænld (p a1 n l d)
panelling (v) pˈænəlɪŋ (p a1 n @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合议[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, / ] panel discussion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoschlosser {m}panel beater [Add to Longdo]
Fensterumschlag {m}panel envelope [Add to Longdo]
Flächenfilter {m}panel filter [Add to Longdo]
Gerätedichtung {f}panel seal [Add to Longdo]
Gerätekasten {m}; Geräteschrank {m}panel box [Add to Longdo]
Gremium {n}; Forum {n}; Diskussionsrunde {f} | Sachverständigengremium {n}panel | panel of experts [Add to Longdo]
Kassenarzt {m}panel doctor [Add to Longdo]
Kassenpatient {m}panel patient [Add to Longdo]
Kassenpraxis {f}panel practice [Add to Longdo]
(kleiner) Lieferwagenpanel truck [Am.] [Add to Longdo]
Podiumsdiskussion {f}; Podiumsgespräch {n}panel discussion [Add to Longdo]
Ratespiel {n}panel game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
アクセスパネル[akusesupaneru] (n) access panel [Add to Longdo]
インストルメントパネル[insutorumentopaneru] (n) instrument panel [Add to Longdo]
インパネ[inpane] (n) (abbr) instrument panel [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
カスタムパネルウィンドウ[kasutamupaneruuindou] (n) {comp} custom panel pane [Add to Longdo]
ガスパネル[gasupaneru] (n) {comp} plasma panel; gas panel [Add to Longdo]
コマ割り[コマわり, koma wari] (n) panel layout [Add to Longdo]
コントロールパネル[kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel [Add to Longdo]
コンパネ[konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
パネル[ぱねる, paneru] panel [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel [Add to Longdo]
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panel
   n 1: sheet that forms a distinct (usually flat and rectangular)
      section or component of something
   2: a committee appointed to judge a competition [syn: {jury},
     {panel}]
   3: (law) a group of people summoned for jury service (from whom
     a jury will be chosen) [syn: {panel}, {venire}]
   4: a group of people gathered for a special purpose as to plan
     or discuss an issue or judge a contest etc
   5: a soft pad placed under a saddle
   6: a piece of cloth that is generally triangular or tapering;
     used in making garments or umbrellas or sails [syn: {gore},
     {panel}]
   7: (computer science) a small temporary window in a graphical
     user interface that appears in order to request information
     from the user; after the information has been provided the
     user dismisses the box with `okay' or `cancel' [syn: {dialog
     box}, {panel}]
   8: electrical device consisting of a flat insulated surface that
     contains switches and dials and meters for controlling other
     electrical devices; "he checked the instrument panel";
     "suddenly the board lit up like a Christmas tree" [syn:
     {control panel}, {instrument panel}, {control board},
     {board}, {panel}]
   v 1: decorate with panels; "panel the walls with wood"
   2: select from a list; "empanel prospective jurors" [syn:
     {empanel}, {impanel}, {panel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top