ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panegyric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panegyric-, *panegyric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panegyric(n) คำสรรเสริญ, See also: คำชมเชย, Syn. eulogy, praise, tribute, Ant. criticize, ingratitude, ungratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panegyric(แพนนิเจอ'ริค) n. คำสรรเสริญ,คำสดุดี

English-Thai: Nontri Dictionary
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
panegyric(n) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org), See also: eulogy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงสวด[phlēng sūat] (n, exp) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panegyric (n) pˌænɪʤˈɪrɪk (p a2 n i jh i1 r i k)
panegyrics (n) pˌænɪʤˈɪrɪks (p a2 n i jh i1 r i k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panegyric
   adj 1: formally expressing praise [syn: {encomiastic},
       {eulogistic}, {panegyric}, {panegyrical}]
   n 1: a formal expression of praise [syn: {encomium}, {eulogy},
      {panegyric}, {paean}, {pean}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top