ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palter

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palter-, *palter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palter[VI] พูดหรือกระทำไม่จริงใจ, See also: ทำเสแสร้ง
palter[VI] เจรจาแลกเปลี่ยน, See also: พูดต่อรอง, Syn. haggle, bargain, chaffer
palter with[PHRV] ปฏิบัติอย่างไม่จริงจัง, See also: ทำอย่างไม่จริงจัง
palter with[PHRV] พูดหลอกด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palter(พอล'เทอะ) vi. พูดเล่น ๆ ,ทำเล่น ๆ ,ต่อรอง,ต่อล้อต่อเถียง, See also: palterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palter    (v) pˈɔːltər (p oo1 l t @ r)
palters    (v) pˈɔːltəz (p oo1 l t @ z)
paltered    (v) pˈɔːltəd (p oo1 l t @ d)
paltering    (v) pˈɔːltərɪŋ (p oo1 l t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palter
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top