ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palatial

P AH0 L EY1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palatial-, *palatial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palatial(adj) ใหญ่โตหรูหรา, Syn. grand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palatial(พะเล'เชิล) adj. เกี่ยวกับวัง,โอ่อ่า,ใหญ่โตรโหฐาน, See also: palatialness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง,เหมือนวัง,ใหญ่โต,โอ่อ่า,หรูหรา

CMU English Pronouncing Dictionary
PALATIAL P AH0 L EY1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palatial (j) pˈəlˈɛɪʃl (p @1 l ei1 sh l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪邸[ごうてい, goutei] (n) palatial residence; stately mansion [Add to Longdo]
小座敷[こざしき, kozashiki] (n) (1) small tatami room; (2) (See 放ち出) extension of the main room of a home (in traditional palatial-style architecture); (3) room smaller than four and a half tatami (in tea ceremony) [Add to Longdo]
常御所[つねのごしょ, tsunenogosho] (n) (1) (See 寝殿造) room or pavilion of residence for the master of the house (Heian period palatial-style architecture); (2) room where the emperor usually lives in the imperial palace [Add to Longdo]
寝殿造り;寝殿造[しんでんづくり, shindendukuri] (n) manner of Heian era palatial architecture [Add to Longdo]
西の対[にしのたい, nishinotai] (n) (See 寝殿造) western side house (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
釣殿;釣り殿[つりどの, tsuridono] (n) (See 寝殿造り) buildings on the east and west side of the southern pond (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
殿堂[でんどう, dendou] (n) palace; palatial building; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palatial
   adj 1: relating to or being a palace; "the palatial residence"
   2: suitable for or like a palace; "palatial furnishings"; "a
     palatial yacht"

Are you satisfied with the result?Discussions