ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paddle

P AE1 D AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paddle-, *paddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paddle(n) ไม้พาย (สำหรับพายเรือ), See also: ที่แจวเรือ, Syn. oar, pole
paddle(n) ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือปิงปอง
paddle(n) ครีบนกเพนกวินหรือเต่า
paddle(n) ใบจักรเรือ, See also: ใบพัดน้ำ
paddle(vt) พาย, See also: แจว, กรรเชียง, พายเรือ, Syn. row, oar, scull
paddle(vt) ตี, See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน, Syn. spank, beat
paddle(vt) กวนด้วยพาย
paddle(vi) เดินเตาะแตะ, See also: เดินโซเซ, Syn. waddle
paddle(vi) แกว่งแขนหรือขาในน้ำ, Syn. dabble
paddle boat(n) เรือกลไฟ, Syn. paddle steamer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet

English-Thai: Nontri Dictionary
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paddleAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
paddleA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
paddleHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบพัด(n) propeller, See also: paddle, Example: เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน, Thai Definition: วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม
วาด(v) paddle, See also: row a boat, Thai Definition: พายเรือจ้วงน้ำเข้ามาหาตัว
คอน(v) row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai Definition: พายเรือคนเดียว
พาย(n) paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
พุ้ย(v) paddle briskly, See also: propel, Syn. วัก, พุ้ยน้ำ, Example: เขาใช้มือพุ้ยข้างเรือแทนไม้พาย, Thai Definition: พายโดยแรงให้เรือไปโดยเร็ว
พุ้ยน้ำ(v) paddle water, Example: แขนฉันไม่มีแรงพุ้ยน้ำแล้ว เพราะน้ำกำลังเชี่ยวมาก, Thai Definition: เอามือพายน้ำไปโดยแรง
เรือพาย(n) row boat, See also: paddle boat, dinghy, sculling boat, boat propelled by oar, Example: บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดในวันพระ จะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมพากันพายเรือมาฟังเทศน์, Count Unit: ลำ
พาย(v) row, See also: paddle, scull, propel, Syn. แจว, Example: เราพายเรือจากบ้านเลาะไปตามคลองอย่างตื่นเต้น, Thai Definition: เอาพายพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
กรรเชียง(v) row, See also: paddle, Syn. ตีกรรเชียง, Example: พวกเราช่วยกันกรรเชียงเรือไปให้ถึงฝั่ง
คนพาย(n) paddler, See also: ferryman, Syn. คนแจว, ฝีพาย, คนพายเรือ, Example: เรือจะชนะได้สำคัญอยู่ที่ความสามัคคีของคนพาย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีพาย[fīphāi] (n) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower
แจว[jaēo] (n) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull  FR: aviron [m] ; rame [f]
กรรเชียง[kanchīeng] (n) EN: oar ; scull ; paddle  FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[kanchīeng] (v) EN: paddle ; row  FR: ramer
กรรเชียงปู[kanchīeng pū] (x) EN: crab paddle-leg
พาย[phāi] (n) EN: paddle  FR: rame [f] ; aviron [m] ; pagaie [f]
พาย[phāi] (v) EN: paddle ; row ; oar  FR: pagayer ; ramer
พายเรือ[phāi reūa] (v, exp) EN: paddle a boat  FR: ramer
พายสั้น[phāi san] (n, exp) EN: blade ; paddle  FR: pagaie [f]
พุ้ย[phui = phūi] (v) EN: paddle briskly ; propel

CMU English Pronouncing Dictionary
PADDLE P AE1 D AH0 L
PADDLED P AE1 D AH0 L D
PADDLES P AE1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paddle (v) pˈædl (p a1 d l)
paddled (v) pˈædld (p a1 d l d)
paddles (v) pˈædlz (p a1 d l z)
paddle-box (n) pˈædl-bɒks (p a1 d l - b o k s)
paddle-boxes (n) pˈædl-bɒksɪz (p a1 d l - b o k s i z)
paddle-wheel (n) pˈædl-wiːl (p a1 d l - w ii l)
paddle-wheels (n) pˈædl-wiːlz (p a1 d l - w ii l z)
paddle-steamer (n) pˈædl-stiːmər (p a1 d l - s t ii m @ r)
paddle-steamers (n) pˈædl-stiːməz (p a1 d l - s t ii m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paddel {n} | Paddel {n}paddle | paddles [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Raddampfer {m}paddle steamer [Add to Longdo]
Radschaufel {f}paddle board [Add to Longdo]
Rührschnecke {f}paddle screw [Add to Longdo]
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel [Add to Longdo]
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パドル[padoru] (n) paddle; (P) [Add to Longdo]
ラケット[raketto] (n) racket; paddle (in table-tennis); (P) [Add to Longdo]
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
外輪[がいりん;そとわ, gairin ; sotowa] (n) wheel rim; paddle wheel [Add to Longdo]
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
犬掻き;犬かき[いぬかき, inukaki] (n) dog paddle (swimming style) [Add to Longdo]
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P) [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
箆蝶鮫[へらちょうざめ;ヘラチョウザメ, herachouzame ; herachouzame] (n) (uk) American paddlefish (Polyodon spathula) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paddle
   n 1: small wooden bat with a flat surface; used for hitting
      balls in various games
   2: a blade of a paddle wheel or water wheel
   3: an instrument of punishment consisting of a flat board
   4: a short light oar used without an oarlock to propel a canoe
     or small boat [syn: {paddle}, {boat paddle}]
   v 1: propel with a paddle; "paddle your own canoe"
   2: play in or as if in water, as of small children [syn:
     {dabble}, {paddle}, {splash around}]
   3: swim like a dog in shallow water
   4: walk unsteadily; "small children toddle" [syn: {toddle},
     {coggle}, {totter}, {dodder}, {paddle}, {waddle}]
   5: give a spanking to; subject to a spanking [syn: {spank},
     {paddle}, {larrup}]
   6: stir with a paddle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top