ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

owner

OW1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -owner-, *owner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
owner(n) เจ้าของ, See also: ผู้เป็นเจ้าของ, Syn. possessor, holder
ownership(n) สิทธิการครอบครอง
ownership(n) ความเป็นเจ้าของ, Syn. possession
owner-occupied(adj) ซึ่งอาศัยอยู่โดยเจ้าของบ้านมากกว่าคนอื่น
owner-occupier(n) ผู้อาศัยที่เป็นเจ้าของบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
owner(โอน'เนอะ) n. เจ้าของ
ownership(โอน'เนอะชิพ) n. ความเป็นเจ้าของ
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
owner(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ownership(n) กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก
landowner(n) เจ้าของที่ดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owner's liabilityความรับผิดของเจ้าของ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
owner, jointเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownerless movableสังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owners' clausesข้อกำหนดของเจ้าของ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownershipกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownership, municipalเทศพาณิชย์, เทศวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ownership, publicหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ownershipกรรมสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ownershipกรรมสิทธิ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ownershipความเป็นเจ้าของ [การจัดการความรู้]
Owners’equityส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ [การบัญชี]
Owner’s equityส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ, Example: ถ้าเป็นกิจการค้าของบุคคลคนเดียว ส่วนของเจ้าของควรแสดงให้เห็นจำนวนทุนที่อยู่ในวันต้นงวด กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดนั้น ส่วนที่เจ้าของเบิกไปใช้ส่วนตัวและจำนวนทุนทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ในวันปลายงวดหรืออาจจะนำเอายอดเบิกใช้ส่วนตัวไปหักจากทุนยกมาต้นงวดเพื่อให้ได้ตัวเลขแสดงทุนที่ใช้ในการดำเนินงานในงวดนี้เสียก่อน แล้วจึงเอาผลกำไร(ขาดทุน) ประจำงวดไปบวก(หัก) ทีหลัง เพื่อจะได้ทราบทุนยกไปงวดถัดไป ถ้าเป็นบริษัทจำกัด ส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงด้วยรายการหุ้นสามัญ กรณีที่บริษัทมีการออกหุ้นบุริมสิทธิ รายการหุ้นบุริมสิทธิถูกจัดอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในลำดับก่อนหุ้นสามัญในงบดุล ทั้งนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิจะบันทึกตามราคาที่ตราไว้ ซึ่งเป็นราคาที่ระบุไว้บนใบหุ้นและการคิดเงินปันผลก็จะคำนวณจากราคาตราไว้เช่นกัน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ownerAre you the owner of this house?
ownerAs a matter of fact the owner of this restaurant is a friend of mine.
ownerCats show emotional habits parallel to those of their owners.
ownerGive the book back to the owner.
ownerHe is the lawful owner of the company.
ownerHe is the owner of the liquor shop.
ownerHe renounced the ownership of the land.
ownerHe's a tough-minded owner.
ownerI found a lost cat for which its owner had been searching.
ownerIf you do such a prank again, you will hear from the owner.
ownerI remember reading about a dog that had eaten its owner.
ownerIs he the owner of that car?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าบ้าน(n) host, See also: owner of the house, householder, Syn. เจ้าของบ้าน, Example: เจ้าบ้านทั้งคู่ยืนต้อนรับแขกอยู่ที่ประตู, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน
เจ้าของกิจการ(n) proprietor, See also: owner, title-holder, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
เถ้าแก่(n) rich Chinese, See also: owner, boss, Chinese big businessman, Syn. เฒ่าแก่, Example: เถ้าแก่เคยถามเขาว่าพอจะหากุ้งมังกรกับกุ้งหินได้ไหม, Count Unit: คน, Thai Definition: เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี
อาวาส(n) possessor, See also: owner, Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิ์ขาด(n) ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
เจ้าของ(n) owner, See also: proprietor, proprietress, Syn. ผู้ครอบครอง, Example: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
เจ้าของร้าน(n) shopkeeper, See also: owner, boss, Syn. เถ้าแก่, Ant. ลูกค้า, Example: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน, Count Unit: คน
กรรมสิทธิ์(n) ownership, See also: title, proprietary right, Syn. เจ้าของ, Example: ที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอลิก, Thai Definition: ความเป็นเจ้าของทรัพย์
ความเป็นเจ้าของ(n) possession, See also: ownership, Syn. เจ้าของ, Example: ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คน
ธนบดี(n) owner of wealth, See also: lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire, Thai Definition: เจ้าของทรัพย์ หรือผู้มีทรัพย์เป็นทุน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารสิทธิ์[ēkkasān sit] (n, exp) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title  FR: titre de propriété [m]
เจ้าบ้าน[jaobān] (n, exp) EN: householder ; house owner  FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: owner ; proprietor ; proprietress  FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
เจ้าของบ้าน[jaokhøng bān] (n, exp) EN: landlord of a house ; host ; homeowner  FR: propriétaire (de la maison) [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของเดิม[jaokhøng doēm] (n, exp) EN: original owner
เจ้าของเอง[jaokhøng ēng] (n, exp) EN: owner
เจ้าของกิจการ[jaokhøng kitjakān] (n, exp) EN: proprietor ; owner ; title-holder
เจ้าของร้าน[jaokhøng rān] (n, exp) EN: shopkeeper ; owner ; boss  FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
เจ้าของที่ดิน[jaokhøng thīdin] (n, exp) EN: landlord ; landowner  FR: propriétaire [m]
เจ้าที่ดิน[jao thīdin] (n, exp) EN: landowner

CMU English Pronouncing Dictionary
OWNER OW1 N ER0
OWNERS OW1 N ER0 Z
OWNER'S OW1 N ER0 Z
OWNERS' OW1 N ER0 Z
OWNERSHIP OW1 N ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
owner (n) ˈounər (ou1 n @ r)
owners (n) ˈounəz (ou1 n @ z)
ownerless (j) ˈounələs (ou1 n @ l @ s)
ownership (n) ˈounəʃɪp (ou1 n @ sh i p)
owner-driven (j) ˌounə-drˈɪvn (ou2 n @ - d r i1 v n)
owner-driver (n) ˌounə-drˈaɪvər (ou2 n @ - d r ai1 v @ r)
owner-drivers (n) ˌounə-drˈaɪvəz (ou2 n @ - d r ai1 v @ z)
owner-occupied (j) ˌounər-ˈɒkjəpaɪd (ou2 n @ r - o1 k y @ p ai d)
owner-occupier (n) ˌounər-ˈɒkjupaɪər (ou2 n @ r - o1 k y u p ai @ r)
owner-occupiers (n) ˌounər-ˈɒkjupaɪəz (ou2 n @ r - o1 k y u p ai @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业主[yè zhǔ, ㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, / ] owner; proprietor, #2,766 [Add to Longdo]
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ownership; possession; property rights; title (to property), #8,276 [Add to Longdo]
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership, #9,930 [Add to Longdo]
失主[shī zhǔ, ㄕ ㄓㄨˇ, ] owner of lost property, #15,144 [Add to Longdo]
物主[wù zhǔ, ㄨˋ ㄓㄨˇ, ] owner, #68,209 [Add to Longdo]
所有主[suǒ yǒu zhǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ, ] owner; proprietor [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
主人[しゅじん, shujin] TH: เจ้าของร้าน  EN: owner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitzer {m}; Besitzerin {f} | Besitzer {pl}; Besitzerinnen {pl}owner | owners [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
オーナー(P);オーナ[o-na-(P); o-na] (n) owner; (P) [Add to Longdo]
オーナーシステム[o-na-shisutemu] (n) owner system [Add to Longdo]
オーナーシップ[o-na-shippu] (n) {comp} ownership [Add to Longdo]
オーナードライバー[o-na-doraiba-] (n) owner-driver [Add to Longdo]
オーナーパイロット[o-na-pairotto] (n) owner-pilot [Add to Longdo]
オーナシェフ[o-nashiefu] (n) owner-chef [Add to Longdo]
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] (n) {comp} file owner class [Add to Longdo]
ペットロス[pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei [Add to Longdo]
マスター(P);マスタ[masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーナ[おーな, o-na] owner [Add to Longdo]
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership [Add to Longdo]
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
所有者[しょゆうしゃ, shoyuusha] owner [Add to Longdo]
所有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier [Add to Longdo]
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 owner
   n 1: (law) someone who owns (is legal possessor of) a business;
      "he is the owner of a chain of restaurants" [syn: {owner},
      {proprietor}]
   2: a person who owns something; "they are searching for the
     owner of the car"; "who is the owner of that friendly smile?"
     [syn: {owner}, {possessor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top