ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overwork

OW2 V ER0 W ER1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overwork-, *overwork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overwork(vi) ทำงานมากไป, See also: ใช้กำลังเกินไป, ทำงานหักโหม, Ant. rest
overwork(vt) ทำงานมากไป, See also: ใช้กำลังเกินไป, ทำงานหักโหม, Ant. loaf
overwork(n) การทำงานมากไป
overworked(adj) ซึ่งทำงานมากไป, Syn. too busy, overburdened, tired

English-Thai: Nontri Dictionary
overwork(n) งานพิเศษ
overwork(vi) ใช้เกินกำลัง,ทำงานมากเกินไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overworkAre you overworking yourself lately?
overworkAs a consequence of overwork, he became ill.
overworkFatigue is the natural result of overwork.
overworkHe can die from overwork.
overworkHe died from overwork.
overworkHe got sick from overwork.
overworkHe has been exhausted from overwork.
overworkHe is tired from overwork.
overworkHer eyes have sunk through overwork.
overworkHe's suffering from the effects of overwork.
overworkHe worked day and night and overworked himself.
overworkHis health has broken down because of overwork.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำงานหนักมากเกินไป[thamngān nak māk koēnpai] (v, exp) EN: overwork  FR: se surmener

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERWORK OW2 V ER0 W ER1 K
OVERWORKS OW2 V ER0 W ER1 K S
OVERWORKED OW2 V ER0 W ER1 K T
OVERWORKING OW2 V ER0 W ER1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overwork (n) ˈouvəwɜːʳk (ou1 v @ w @@ k)
overwork (v) ˌouvəwˈɜːʳk (ou2 v @ w @@1 k)
overworks (v) ˌouvəwˈɜːʳks (ou2 v @ w @@1 k s)
overworked (v) ˌouvəwˈɜːʳkt (ou2 v @ w @@1 k t)
overworking (v) ˌouvəwˈɜːʳkɪŋ (ou2 v @ w @@1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作过度[gōng zuò guò dù, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] overwork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーワーク[o-ba-wa-ku] (n) overwork [Add to Longdo]
過勤[かきん, kakin] (n) overwork [Add to Longdo]
過労[かろう, karou] (n,adj-no) overwork; strain; (P) [Add to Longdo]
過労死[かろうし, karoushi] (n) (col) death from overwork and mental stress; karoshi [Add to Longdo]
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone [Add to Longdo]
働き過ぎ[はたらきすぎ, hatarakisugi] (n) overactivity; overwork [Add to Longdo]
働き過ぎる[はたらきすぎる, hatarakisugiru] (v1) to overwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overwork
   n 1: the act of working too much or too long; "he became ill
      from overwork" [syn: {overwork}, {overworking}]
   v 1: use too much; "This play has been overworked"
   2: work excessively hard; "he is exploiting the students" [syn:
     {overwork}, {exploit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top