ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overwhelm

OW2 V ER0 W EH1 L M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overwhelm-, *overwhelm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overwhelm(vt) ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น, See also: มีผลให้เกิดความรู้สึกบางอย่างมากมาย, Syn. engulf
overwhelm(vt) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ชนะ, Syn. overcome, defeat, Ant. lose
overwhelming(adj) ที่มีอำนาจมาก, See also: ที่ยากที่จะต่อต้าน ในเชิงอารมณ์, Syn. irresistible, overpowering
overwhelming(adj) ที่มากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing, severe

English-Thai: Nontri Dictionary
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overwhelmAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
overwhelmAn overwhelming part of our behavior is learned.
overwhelmA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.
overwhelmDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
overwhelmHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
overwhelmHe was overwhelmed by the intensity of her love.
overwhelmMom-and-pop bakeries were overwhelmed by supermarkets.
overwhelmMore and more people these days are getting overwhelmed by housing loans.
overwhelmShe was overwhelmed by the sad news.
overwhelmThe bill was passed by an overwhelming majority.
overwhelmThe flood overwhelmed the village.
overwhelmThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำโด่ง(adv) overwhelmingly, Syn. นำลิ่ว, Example: นักกีฬาทีมสีฟ้าวิ่งนำโด่งนักกีฬาทีมอื่นหลายสิบเมตร, Thai Definition: ล่วงหน้าไปไกล, มากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัด
ขาดลอย(adv) definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai Definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
ล้นหลาม(adj) excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม(adv) overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ลอยลำ(adv) absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai Definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
ท่วมท้น(v) overwhelm, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า 7 แสนคะแนน, Thai Definition: มากมายเหลือล้น
ประเด(v) overwhelm, See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount, Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง, มอบให้หมด, Example: ข้าราชการที่ทำงานแข็งขันมักจะถูกประเดงานให้ทำ
ล้น(v) overflow, See also: overwhelm, flow over the edge, Syn. ทะลัก, Thai Definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้ว จนไหลหรือทะลักออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดลอย[khātløi] (adv) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely  FR: absolument
ครอบงำ[khrøp-ngam] (v) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate  FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ลอยลำ[løilam] (adv) EN: absolutely ; overwhelmingly
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
ล้น[lon] (v) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming  FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นพ้น[lonphon] (adj) EN: overwhelming  FR: incomparable ; irrésistible
นำโด่ง[namdong] (adv) EN: overwhelmingly
ซาบซึ้ง[sāpseung] (v) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)
ตื่นตัน[teūntan] (adj) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless  FR: accablé
ถม[thom] (v) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover  FR: remblayer ; combler ; recouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERWHELM OW2 V ER0 W EH1 L M
OVERWHELM OW2 V ER0 HH W EH1 L M
OVERWHELMS OW2 V ER0 W EH1 L M Z
OVERWHELMS OW2 V ER0 HH W EH1 L M Z
OVERWHELMED OW2 V ER0 W EH1 L M D
OVERWHELMED OW2 V ER0 HH W EH1 L M D
OVERWHELMING OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG
OVERWHELMING OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG
OVERWHELMINGLY OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG L IY0
OVERWHELMINGLY OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overwhelm (v) ˌouvəwˈɛlm (ou2 v @ w e1 l m)
overwhelms (v) ˌouvəwˈɛlmz (ou2 v @ w e1 l m z)
overwhelmed (v) ˌouvəwˈɛlmd (ou2 v @ w e1 l m d)
overwhelming (v) ˌouvəwˈɛlmɪŋ (ou2 v @ w e1 l m i ng)
overwhelmingly (a) ˌouvəwˈɛlmɪŋliː (ou2 v @ w e1 l m i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, / ] overwhelming majority, #7,900 [Add to Longdo]
压倒[yā dǎo, ㄧㄚ ㄉㄠˇ, / ] overwhelming; overpower, #18,943 [Add to Longdo]
受宠若惊[shòu chǒng ruò jīng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄥ, / ] overwhelmed by favor from superior (humble expr.), #31,341 [Add to Longdo]
压倒性[yā dào xìng, ㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] overwhelming, #34,390 [Add to Longdo]
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc), #48,710 [Add to Longdo]
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting, #81,862 [Add to Longdo]
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc), #199,763 [Add to Longdo]
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, ] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
たじたじ[tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]
圧す[へす, hesu] (v5s,vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n,vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧倒的[あっとうてき, attouteki] (adj-na,n) overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overwhelm
   v 1: overcome, as with emotions or perceptual stimuli [syn:
      {overwhelm}, {overpower}, {sweep over}, {whelm},
      {overcome}, {overtake}]
   2: charge someone with too many tasks [syn: {overwhelm},
     {deluge}, {flood out}]
   3: cover completely or make imperceptible; "I was drowned in
     work"; "The noise drowned out her speech" [syn: {submerge},
     {drown}, {overwhelm}]
   4: overcome by superior force [syn: {overpower}, {overmaster},
     {overwhelm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top