ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overstated

OW1 V ER0 S T EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overstated-, *overstated*, overstat, overstate
CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSTATED OW1 V ER0 S T EY2 T IH0 D
OVERSTATE OW1 V ER0 S T EY2 T
OVERSTATES OW1 V ER0 S T EY2 T S
OVERSTATING OW1 V ER0 S T EY2 T IH0 NG
OVERSTATEMENT OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T
OVERSTATEMENTS OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overstated (v) ˌouvəstˈɛɪtɪd (ou2 v @ s t ei1 t i d)
overstate (v) ˌouvəstˈɛɪt (ou2 v @ s t ei1 t)
overstates (v) ˌouvəstˈɛɪts (ou2 v @ s t ei1 t s)
overstating (v) ˌouvəstˈɛɪtɪŋ (ou2 v @ s t ei1 t i ng)
overstatement (n) ˈouvəstɛɪtmənt (ou1 v @ s t ei t m @ n t)
overstatements (n) ˈouvəstɛɪtmənts (ou1 v @ s t ei t m @ n t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overstate(vt) กล่าวเกินจริง, Syn. overreact, exaggerate, Ant. understate
overstatement(n) การกล่าวเกินจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸张[kuā zhāng, ㄎㄨㄚ ㄓㄤ, / ] to exaggerate; vaunted; overstated; exaggerated, #6,447 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}overstatement | overstatements [Add to Longdo]
übertreiben | übertreibend | übertrieben | übertreibtto overstate | overstating | overstated | overstates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate [Add to Longdo]
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overstated
   adj 1: represented as greater than is true or reasonable; "an
       exaggerated opinion of oneself" [syn: {exaggerated},
       {overdone}, {overstated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top