ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overhead

OW1 V ER0 HH EH1 D   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overhead-, *overhead*, overhea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overhead[ADJ] ที่อยู่เหนือหัว, See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว, Syn. aerial, upper
overhead[ADV] ที่อยู่เหนือหัว, See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว, Syn. above, in the sky, Ant. below
overhead[N] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overheads[N] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ, Syn. overhead, expenses, cost
overhead railway[N] รางรถไฟสำหรับแล่นเหนือถนนหรือรางเส้นอื่น
overhead camshaft[N] แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์
overhead projector[N] เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)

English-Thai: Nontri Dictionary
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
overhead(adv) เหนือหัว,ข้างบน,ท่วมหัว,ลอยอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overheadค่าใช้จ่ายประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead๑. ข้ามศีรษะ๒. ค่าใช้จ่ายอื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead positionท่าเหนือศีรษะ, แนวเหนือศีรษะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead-camshaft engine; OHC engineเครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชซี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead-valve engine; OHV engineเครื่องยนต์แบบลิ้นเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheads, socialค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overheadค่าใช้จ่าย [การบัญชี]
Overhead costต้นทุนผลิตสินค้า [การบัญชี]
overhead irrigationoverhead irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Overhead projectionเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
- Twin overhead cam.ทวินแคมค่าใช้จ่าย บอกเขา เกี่ยวกับพัดลม Mad Max (1979)
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก Seven Years in Tibet (1997)
What about that luggage in the overhead compartments?แล้วกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในช่องเก็บของเหนือหัวล่ะ Tabula Rasa (2004)
Overhead, sky dancers.ข้างบน จะมีนักเต้นกลางอากาศ Just My Luck (2006)
You hear a whistling overheadคุณได้ยินเสียงนกหวีด อยู่เหนือหัว The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Quite an overhead you got.คุณเด็ดเดี่ยวดีนะครับ Hollow Man II (2006)
(HELICOPTER FLYING OVERHEAD)(เสียงเฮลิคอปเตอร์) The Bourne Ultimatum (2007)
(HELICOPTER FLYING OVERHEAD)(เสียงฮ. ) The Bourne Ultimatum (2007)
I know what it's like to live with a shadow overhead.ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง กับการที่ต้องอยู่อย่าง มืดมน Music and Lyrics (2007)
I've been living with a shadow overheadI've been living with a shadow overhead Music and Lyrics (2007)
I've been living with a shadow overheadI've been living with a shadow overhead Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overheadA couple of swallows are flying overhead.
overheadAn airplane is flying overhead.
overheadI left my bag on the overhead rack in the train.
overheadIt's in the overhead compartment.
overheadShould I put this bag in the overhead compartment?
overheadThe helicopter is hovering overhead.
overheadThe jet made a whining sound as it soared overhead.
overheadThe sun was blazing overhead.
overheadTrains rattled overhead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องฉายแผ่นใส[N] overhead projector
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[N] overhead projector
เหนือศีรษะ[ADV] overhead, Syn. เหนือหัว, Example: บ่าวจับมือท่านขุนมาวางไว้เหนือศีรษะอย่างเทิดทูน, Thai definition: อยู่ในฐานะที่สูงกว่าศีรษะ
โสหุ้ย[N] expenses, See also: overhead, Syn. ค่าใช้จ่าย, Example: เท่าที่รู้มาค่าโสหุ้ยในการติดพัดลมก็ประมาณ 500 บาทกระมัง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān phalit) EN: overhead costs   
ค่าโสหุ้ย[n. exp.] (khā sōhui) EN: overhead expenses   
เครื่องฉายแผ่นใส[n. exp.] (khreūangchāi phaen sai) EN: overhead projector   
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[n. exp.] (khreūangchāi phāp khām sīsa) EN: overhead projector   
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead   FR: dépense [f] ; frais [mpl]
ต้นทุนคงที่[n. exp.] (tonthun khongthī) EN: fixed cost ; fixed overheads   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERHEAD    OW1 V ER0 HH EH1 D
OVERHEADS    OW1 V ER0 HH EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overhead    (j) ˈouvəhɛd (ou1 v @ h e d)
overhead    (a) ˌouvəhˈɛd (ou2 v @ h e1 d)
overheads    (n) ˈouvəhɛdz (ou1 v @ h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上空[shàng kōng, ㄕㄤˋ ㄎㄨㄥ, ] overhead; in the sky, #8,220 [Add to Longdo]
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, / ] overhead walkway; pedestrian bridge, #10,497 [Add to Longdo]
高架[gāo jià, ㄍㄠ ㄐㄧㄚˋ, ] overhead [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchfahrtshöhe {f}overhead clearance [Add to Longdo]
Einschienen-Hängebahnsystem {n}overhead monorail system [Add to Longdo]
Folie {f}; Overheadfolie {f}; Overhead-Projektor-Folie {f} | Folien {pl}overhead transparency; OHP transparency | OHP transparencies [Add to Longdo]
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense [Add to Longdo]
Laufkran {m}overhead travelling crane [Add to Longdo]
Overhead-Projektor {m}; Tageslichtbild-Projektor {m}overhead projector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーヘッド;オーバヘッド[, o-ba-heddo ; o-baheddo] (n) overhead [Add to Longdo]
オーバーヘッドキック[, o-ba-heddokikku] (n) overhead kick [Add to Longdo]
オーバーヘッドスロー[, o-ba-heddosuro-] (n) overhead throw [Add to Longdo]
オーバーヘッドパス[, o-ba-heddopasu] (n) overhead pass [Add to Longdo]
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[, o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector [Add to Longdo]
シングルオーバーヘッドカムシャフト[, shinguruo-ba-heddokamushafuto] (n) single overhead camshaft [Add to Longdo]
ダブルオーバーヘッドカムシャフト[, daburuo-ba-heddokamushafuto] (n) double overhead camshaft [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[, pasuo-ba-heddo] (n) {comp} path overhead [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
オーバーヘッド[おーばーへっど, o-ba-heddo] overhead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overhead
   adv 1: above your head; in the sky; "planes were flying
       overhead"
   2: above the head; over the head; "bring the legs together
     overhead"
   adj 1: located or originating from above; "an overhead crossing"
       [ant: {subsurface}, {surface}]
   n 1: the expense of maintaining property (e.g., paying property
      taxes and utilities and insurance); it does not include
      depreciation or the cost of financing or income taxes [syn:
      {operating expense}, {operating cost}, {overhead}, {budget
      items}]
   2: (computer science) the processing time required by a device
     prior to the execution of a command [syn: {command processing
     overhead time}, {command processing overhead}, {command
     overhead}, {overhead}]
   3: (computer science) the disk space required for information
     that is not data but is used for location and timing [syn:
     {disk overhead}, {overhead}]
   4: a transparency for use with an overhead projector [syn:
     {viewgraph}, {overhead}]
   5: (nautical) the top surface of an enclosed space on a ship
   6: a hard return hitting the tennis ball above your head [syn:
     {overhead}, {smash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top