ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overcome

OW1 V ER0 K AH2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overcome-, *overcome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overcome(vt) ทำให้หมดกำลัง, Syn. overpower
overcome(vt) เอาชนะ, See also: พิชิต, มีชัยต่อ, Syn. beat, overwhelm, Ant. lose, yield, surrender
overcome(vi) เอาชนะ, See also: พิชิต, มีชัยต่อ, Syn. conquer, defeat, Ant. lose, yield, surrender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overcome(โอ'เวอะคัม) v. มีชัย,พิชิต,ถูกข่มขวัญ,ถูกครอบงำ,ปกคลุม., See also: overcomer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overcome(vt) ได้ชัยชนะ,ผ่านพ้น,ปกคลุม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overcomeEvery time I saw him, I was overcome with his brilliance.
overcomeHe couldn't overcome the desire for another cigarette.
overcomeHe did has best to overcome his enemy.
overcomeHe has overcome many obstacles.
overcomeHe was overcome by a feeling of melancholy.
overcomeHe was overcome by numbers.
overcomeHow to overcome "endaka" is a big problem.
overcomeI'm sure I can overcome any difficulty.
overcomeI must pull myself together to overcome this incident.
overcomeI owe it to Mr Smith that I was able to overcome my difficulties.
overcomeI owe it to My mother that I was able to overcome my difficulties.
overcomeIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนมา(v) have a landslide victory, See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory, Example: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่, Thai Definition: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย, Notes: (ปาก)
ตั้งลำ(v) overcome a barrier, Syn. ตั้งหลัก, Example: ในสิ้นเดือนมีนาคม 2541 มีการประเมินได้ว่ารัฐบาลใหม่ได้ตั้งลำเรื่องเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: ต่อสู้อุปสรรคจนสำเร็จสำมารถดำเนินการต่อไปได้
ผ่าน(v) overcome, See also: tide over, pull through, surmount, Syn. ชนะ, Example: นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี, Thai Definition: ได้ชัยชนะ
บำราบ(v) overcome, See also: subjugate, subdue, suppress, Syn. ปราบ, Example: พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำราบทุกข์ของราษฎรที่ห่างไกลทุกที่, Thai Definition: ทำให้ราบคาบสิ้นไป
เฉือน(v) win, See also: overcome, Syn. ชนะ, Example: คะแนนของเขาเฉือนคู่แข่งไปนิดเดียว, Thai Definition: ชนะไปนิดเดียว, ชนะไปอย่างหวุดหวิด
ดีฝ่อ(v) overcome by fear, See also: scare, frighten, Syn. ตกใจ, ขวัญหนี, Example: เขาดีฝ่อเมื่อเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด, Thai Definition: ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ
ดิ้วเดี้ยว(v) be weak, See also: overcome with hunger, beat with hunger, defeated, Syn. อ่อนหิวนัก, อ่อนระโหย, อ่อนแรง, Ant. แข็งแรง, Example: เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ฝ่าฟันอุปสรรค[fāfan uppasak] (v, exp) EN: overcome difficulties  FR: surmonter les difficultés
ฟันฝ่า[fanfa] (v) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount  FR: lutter contre
ข้าม[khām] (v) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome  FR: franchir ; surmonter
ขุดโค่น[khut khōn] (v, exp) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple
พิชิต[phichit] (v) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome  FR: vaincre ; surmonter
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
สะกด[sakot] (v) EN: suppress ; restrain ; control ; overcome  FR: retenir ; réfréner = refréner ; contrôler
ยม[yom] (v) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERCOME OW1 V ER0 K AH2 M
OVERCOMES OW1 V ER0 K AH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overcome (v) ˌouvəkˈʌm (ou2 v @ k uh1 m)
overcomes (v) ˌouvəkˈʌmz (ou2 v @ k uh1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P) [Add to Longdo]
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through [Add to Longdo]
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P) [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
情緒纒綿;情緒てんめん[じょうしょてんめん;じょうちょてんめん, joushotenmen ; jouchotenmen] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) tender sentiments; being overcome with emotions; having a tender feeling (for a person) [Add to Longdo]
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy [Add to Longdo]
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned) [Add to Longdo]
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overcome
   v 1: win a victory over; "You must overcome all difficulties";
      "defeat your enemies"; "He overcame his shyness"; "He
      overcame his infirmity"; "Her anger got the better of her
      and she blew up" [syn: {get the better of}, {overcome},
      {defeat}]
   2: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]
   3: overcome, as with emotions or perceptual stimuli [syn:
     {overwhelm}, {overpower}, {sweep over}, {whelm}, {overcome},
     {overtake}]
   4: overcome, usually through no fault or weakness of the person
     that is overcome; "Heart disease can get the best of us"
     [syn: {get the best}, {have the best}, {overcome}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top