ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ovation

OW0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ovation-, *ovation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ovation(n) การปรบมือให้อย่างดังและนาน, Syn. acclaim, applause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change

English-Thai: Nontri Dictionary
ovation(n) การปรบมือต้อนรับ,การโห่ร้องยินดี
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
renovation(n) การปรับปรุงใหม่,การทำขึ้นใหม่,การทำให้มีชีวิตชีวา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ovationThe cast was given a standing ovation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิสังขรณ์[kān patisangkhøn] (n) EN: renovation ; restoration  FR: rénovation [f] ; restauration [f]
การปรับปรุงซ่อมแซม[kān prapprung sǿmsaēm] (n, exp) EN: renovation
นวัตกรรม[nawattakam] (n) EN: innovation ; new development ; novelty  FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[nawattakam kān børihān] (n, exp) EN: service innovation
นวัตกรรมการเรียนรู้[nawattakam kān rīenrū] (n, exp) EN: learning innovation
นวัตกรรมการศึกษา[nawattakam kānseuksā] (n, exp) EN: educational innovation ; instructional innovation
นวัตกรรมการสื่อสาร[nawattakam kān seūsān] (n, exp) EN: communication innovation ; communicative innovation
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[nawattakam thāng thēknōlōyī] (n, exp) EN: technological innovation  FR: innovation technologique [f]
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[Samnakngān Nawattakam Haengchāt] (org) EN: National Innovation Agency (NIA)

CMU English Pronouncing Dictionary
OVATION OW0 V EY1 SH AH0 N
OVATIONS OW0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ovation (n) ˈouvˈɛɪʃən (ou1 v ei1 sh @ n)
ovations (n) ˈouvˈɛɪʃənz (ou1 v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノベーション(P);イノベイション[inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
オヴェイション[oveishon] (n) ovation [Add to Longdo]
スタンディングオベーション[sutandeinguobe-shon] (n) standing ovation [Add to Longdo]
ドライブ[doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
プラントリノベーション[purantorinobe-shon] (n) plant renovation [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
リノベーション[rinobe-shon] (n) renovation [Add to Longdo]
リフォーム[rifo-mu] (n,vs) renovation (e.g. a house) (wasei [Add to Longdo]
リフォームインストラクター[rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei [Add to Longdo]
リフォームプラン[rifo-mupuran] (n) renovation plan (usu. of a house) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ovation
      n 1: enthusiastic recognition (especially one accompanied by
           loud applause) [syn: {ovation}, {standing ovation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top