ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oval

OW1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oval-, *oval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oval(adj) ูซึ่งเป็นรูปไข่, See also: รี, กลมรี, Syn. egg-shaped, ovoid
oval(n) รูปไข่, See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour, Ant. disapproval
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
reproval(รีพรู'เวิล) n. = reproof (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
oval(adj) เป็นรูปไข่,เป็นรูปรี
oval(n) รูปไข่,รูปรี
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ovalโค้งรูปไข่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oval windowช่องรูปไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ovalEspecially remarkable was her oval face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี(adj) oval, See also: tapering, Syn. เรียว, Example: ใบหน้ารูปวงรีของหล่อนเป็นที่พึงตาแก่ผู้พบเห็น
รูปไข่(adj) oval, See also: egg-shaped, elliptic, elliptical, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้ คือ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม, Thai Definition: ซึ่งมีลักษณะเหมือนไข่
ทุย(adj) oval, See also: elongated, Thai Definition: กลมรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องรูปรี[chǿng rūp rī] (n, exp) EN: fenestra oval
ได้รับความเห็นชอบ[dāirap khwām henchøp] (v, exp) EN: meet with approval ; get approval
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
การอนุมัติ[kān anumat] (n) EN: approval ; permission ; authorization  FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การเห็นชอบ[kān henchøp] (n) EN: acceptance ; approval
การเห็นด้วย[kān hendūay] (n) EN: approval  FR: accord [m]
การขออนุมัติ[kān khø anumat] (n, exp) EN: asking for approval  FR: demande d'approbation [f]
การยินยอม[kān yinyøm] (n) EN: approval
การยอมรับโดยปริยาย[kān yømrap dōi pariyāi] (n, exp) EN: tacit approval
ขายเผื่อชอบ[khāipheūachøp] (v, exp) EN: sell on approval

CMU English Pronouncing Dictionary
OVAL OW1 V AH0 L
OVALLE OW2 V AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oval (n) ˈouvəl (ou1 v @ l)
ovals (n) ˈouvəlz (ou1 v @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
椭圆形[tuǒ yuán xíng, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval, #22,643 [Add to Longdo]
椭圆[tuǒ yuán, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse; elliptic, #29,725 [Add to Longdo]
卵形[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] oval; egg-shaped (leaves in botany), #73,984 [Add to Longdo]
卵圆[luǎn yuán, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse [Add to Longdo]
卵圆形[luǎn yuán xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval; ellipsoidal [Add to Longdo]
卵圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, / ] oval window between middle and inner ear [Add to Longdo]
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] Oval office (in the White House) [Add to Longdo]
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve [Add to Longdo]
Oval {n}oval [Add to Longdo]
oval {adj}oval [Add to Longdo]
oval {adv}ovally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アプルーバル[apuru-baru] (n) approval [Add to Longdo]
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep [Add to Longdo]
オーバル[o-baru] (n) oval [Add to Longdo]
オバールクロミス[oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis [Add to Longdo]
オボアルブミン;オバルブミン[oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin [Add to Longdo]
グラウンド[guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P) [Add to Longdo]
トノサマダイ[tonosamadai] (n) mirror butterflyfish (Chaetodon speculum); ovalspot butterflyfish [Add to Longdo]
バリアフリー;バリアーフリー[bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oval
   adj 1: rounded like an egg [syn: {egg-shaped}, {elliptic},
       {elliptical}, {oval}, {oval-shaped}, {ovate}, {oviform},
       {ovoid}, {prolate}]
   n 1: a closed plane curve resulting from the intersection of a
      circular cone and a plane cutting completely through it;
      "the sums of the distances from the foci to any point on an
      ellipse is constant" [syn: {ellipse}, {oval}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elliptical
 
 1. beyzi, oval, eliptik
 2. kısa, kısaltılmış, bazı kelimeleri çıkarılmıs (yazı, konusma) elliptically beyzi olarak, eliptik şekilde. elliptic'ity elips şeklinde oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 oviform
 
 1. yumurta şeklindeki, beyzi, oval.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top