ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outward

AW1 T W ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outward-, *outward*, outwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outward(adj) ที่มองเห็นได้, See also: ที่สามารถสังเกตได้, Syn. visible, apparent, Ant. invisible
outward(adj) ที่มุ่งไปด้านนอก, Syn. outer, outside, Ant. inward
outwards(adv) มุ่งไปด้านนอก, Ant. inwards
outwardly(adv) ไปทางข้างนอก
outward bound(adj) จากไป, See also: จากบ้านไป, Syn. going, departed, gone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outward(เอาทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,นอกเขต,นอกบริเวณ,เนื้อหนังมังสา,เปิดเผย,ชัดเจน,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง. n. ส่วนที่อยู่ภายนอก,โลกภายนอก,โลกของวัตถุ,ไปจากท่า., See also: outwardness n., Syn. exterior
outwards(-'เวิร์ดซฺ) adv. =outward

English-Thai: Nontri Dictionary
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต
outward(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก
outwardly(adv) ด้านนอก,ภายนอก,ข้างนอก,ผิวนอก
outwards(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outward reinsuranceธุรกิจเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outward vectorเวกเตอร์ชี้ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outwardAn inner defect never fails to express itself outwardly.
outwardNo matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances.
outwardOne cannot judge people only by their outward appearances.
outwardThe inside defects never fail to express themselves outwardly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทางออก[doēnthāng øk] (n, exp) EN: outward journey  FR: voyage aller [m] ; aller [m]
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
ขาออก[khāøk] (adj) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; export  FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation
ขาไป[khāpai] (n) EN: outward leg  FR: aller [m]
มองเผิน ๆ[møng phoēn-phoēn] (adv) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination
นอก[nøk] (adv) EN: out of ; outside ; outward  FR: à l'extérieur de ; hors de ; en dehors

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTWARD AW1 T W ER0 D
OUTWARDS AW1 T W ER0 D Z
OUTWARDLY AW1 T W ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outward (j) ˈautwəd (au1 t w @ d)
outwards (a) ˈautwədz (au1 t w @ d z)
outwardly (a) ˈautwədliː (au1 t w @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy), #22,043 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinungsform {f}outward form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトワァド;アウトゥワァド[autowaado ; autouwaado] (n) outward [Add to Longdo]
アウトワッズ;アウトゥワッズ[autowazzu ; autouwazzu] (n) outwards [Add to Longdo]
往航[おうこう, oukou] (n) outward voyage [Add to Longdo]
往路[おうろ, ouro] (n) outward journey [Add to Longdo]
外形的[がいけいてき, gaikeiteki] (adj-na) external; outward [Add to Longdo]
外見[がいけん(P);そとみ, gaiken (P); sotomi] (n,adj-no) outward appearance; (P) [Add to Longdo]
外向き[そとむき, sotomuki] (n) (See 内向き) facing outward [Add to Longdo]
外構え[そとがまえ, sotogamae] (n) outward appearance (of a house) [Add to Longdo]
外貌[がいぼう, gaibou] (n) outward appearance [Add to Longdo]
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outward
   adv 1: toward the outside; "move the needle further outward!"
       [syn: {outward}, {outwards}] [ant: {inward}, {inwards}]
   adj 1: relating to physical reality rather than with thoughts or
       the mind; "a concern with outward beauty rather than with
       inward reflections" [ant: {inward}]
   2: that is going out or leaving; "the departing train"; "an
     outward journey"; "outward-bound ships" [syn: {outbound},
     {outward}, {outward-bound}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top