ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outstretched

AW0 T S T R EH1 CH T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outstretched-, *outstretched*, outstretch, outstretche
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outstretched[ADJ] ซึ่งยืดออก, Syn. broad, long

English-Thai: Nontri Dictionary
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He took the key to the top of the building, the heavens opened and received the key from the priest's outstretched hand.เขาได้นำกุญแจขึ้นไปสู่ชั้นบน ของวิหารที่กำลังลุกโชน ประตูสวรรค์เปิด เพื่อรับกุญแจ จากหัตถ์มหาสมณะ Pi (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSTRETCHED    AW0 T S T R EH1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outstretched    (j) ˌautstrˈɛtʃt (au2 t s t r e1 ch t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡げた腕;広げた腕[ひろげたうで, hirogetaude] (n) outstretched arms [Add to Longdo]
大の字[だいのじ, dainoji] (n,vs) shape of the "dai" kanji (esp. person with arms and legs outstretched); sprawling; lying spread-eagled [Add to Longdo]
大手[おおて(P);おおで, oote (P); oode] (n,adj-no) (1) front castle gate; (2) both arms open; outstretched arms; (3) major companies; (P) [Add to Longdo]
鶴首して待つ[かくしゅしてまつ, kakushushitematsu] (v5t) to wait expectantly; to wait with a craned (outstretched) neck [Add to Longdo]
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant [Add to Longdo]
咫;尺[あた;た(咫), ata ; ta ( shi )] (n,n-suf,ctr) (arch) distance between outstretched thumb and middle finger (approx. 18 cm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  outstretched
      adj 1: fully extended especially in length; "a kitten with one
             paw outstretched"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top