ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outskirts

AW1 T S K ER2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outskirts-, *outskirts*, outskirt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outskirts(n) พื้นที่รอบนอกของเมือง, See also: ชานเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outskirts(-ซฺ) n. ขอบ,ริม, Syn. border

English-Thai: Nontri Dictionary
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's holding penny captive out at the old bowl-rite bowling factory on the outskirts of town.เขาจับตัวเพนนี่ไว้ที่ โรงงานเก่าโบว์-ไรท์... ตั้งอยู่ที่นอกเมือง Inspector Gadget 2 (2003)
A car just left from the outskirts of the park.มีรถคันนึง วิ่งผ่านสวนด้านนอกเข้ามาแล้ว Initial D (2005)
Setup posts in the outskirts of Midgar.กระจายกำลังไปที่รอบนอก ช่วงทางเข้ามิดการ์ซะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
My suspicions were first aroused when you appeared at the scene of the Blower-Draper death, on the outskirts of Sandford, despite the fact you live and work in the center of the village.ข้อสงสัยแรกคือเมื่อคุณปรากฏตัว ที่จุดเกิดเหตุตอนที่โบร์เวอร์และอีฟตาย นอกเมือง ทั้งที่คุณอาศัยและทำงานอยู่ใจกลางเมือง Hot Fuzz (2007)
You were already suspicious that George Merchant was buying up a large area of land on the outskirts of Sandford, after an article Tim Messenger wrote in the Sandford Citizen.คุณระแวงว่าจอร์ชกำลังจะซื้อ ที่ดินจำนวนมากตรงนอกเมือง หลังจากที่ทิมเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์แซนฟอร์ด Hot Fuzz (2007)
A militia has formed on the outskirts of Las Vegas and begun to engage those affected.กองกำลังได้ก่อตัวที่นอกลาสเวกัส และเริ่มจะจู่โจมพวกนั้นก่อน Legion (2010)
He'd moved to the outskirts of town.เขาย้ายออกไปแถบชานเมือง Johari Window (2010)
I want to buy a house on the outskirts of Tokyo in her name.ผมอยากได้บ้านแถวๆชานเมืองโตเกียว ผมอยากจะซื้อบ้านเป็นชื่อของเธอ Episode #1.10 (2010)
Shell Cottage, on the outskirts of Tinworth.กระท่อมเปลือกหอย มันอยู่บนขอบหน้าผาใกล้ทะเล Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
'Here to the outskirts of Istanbul'.'ที่นี่ นอกเมืองอิสตันบูล' Will (2011)
My brother told me that there was a hospital for the criminally insane on the outskirts of town.พี่ชั้นบอกว่า มีโรงพยาบาล สำหรับอาชญากรโรคจิต ข้างนอกเมือง Then I Really Got Scared (2011)
The Glendowers live in a compound beyond the outskirts of town.พวกเกลนโกเวอร์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ที่อยู่รอบนอกเมืองของตัวเมือง The Tides That Bind (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outskirtsI live on the outskirts of Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานเมือง(n) outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai Definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[chānmeūang] (n) EN: suburb ; outskirts  FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
รอบนอก[ropnøk] (n) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area  FR: périphérie [f] ; banlieue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSKIRTS AW1 T S K ER2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outskirts (n) ˈautskɜːʳts (au1 t s k @@ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郊外[jiāo wài, ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ, ] outskirts, #18,807 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] TH: ชานเมือง  EN: outskirts

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンリュー[banryu-] (n) outskirts of a city (fre [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P) [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) {comp} (computer) peripheral; (P) [Add to Longdo]
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district [Add to Longdo]
村外れ[むらはずれ, murahazure] (n) edge of town; outskirts of a village [Add to Longdo]
町外れ(P);町はずれ;街外れ[まちはずれ, machihazure] (n) outskirts (of a town); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outskirts
   n 1: outlying areas (as of a city or town); "they lived on the
      outskirts of Houston"; "they mingled in the outskirts of
      the crowd"

Are you satisfied with the result?Discussions