ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outsider

AW0 T S AY1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outsider-, *outsider*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outsider(n) บุคคลภายนอก, See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก, Syn. newcomer, intruder
outsider(n) บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, See also: คู่แข่งที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, ม้านอกสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outsiderI was an outsider.
outsiderI was an outsider, so to speak.
outsiderNo outsiders are allowed to enter.
outsiderScott Hall belongs to the Outsiders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลภายนอก(n) outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น
คนนอก(n) outsider, Syn. บุคคลภายนอก, คนภายนอก, Ant. คนภายใน, คนใน, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนนอกไม่เกี่ยว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
คนภายนอก(n) outsider, Syn. คนนอก, บุคคลภายนอก, Ant. คนภายใน, คนใน, Example: บุคลิกภาพของผู้ป่วยเป็นโรคประสาทจะไม่เปลี่ยน ดังนั้นคนภายนอกไม่อาจสังเกตเห็นได้, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายนอก[bukkhon phāinøk] (n, exp) EN: outsider ; third party ; unauthorized person
คนนอก[khon nøk] (n) EN: outsider ; stranger  FR: étranger [m]
คนที่ไม่ชำนาญ[khon thī mai chamnān] (x) EN: outsider  FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté
ต่างด้าว[tāngdāo] (n) EN: alien ; foreigner ; outsider ; stranger  FR: étranger [m] ; inconnu [m]
วงนอก[wong-nøk] (n) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSIDER AW0 T S AY1 D ER0
OUTSIDERS AW0 T S AY1 D ER0 Z
OUTSIDER'S AW0 T S AY1 D ER0 Z
OUTSIDERS' AW0 T S AY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outsider (n) ˌautsˈaɪdər (au2 t s ai1 d @ r)
outsiders (n) ˌautsˈaɪdəz (au2 t s ai1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ㄨˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] outsider (i.e. not expected to win a race or championship) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenseiter {m} | Außenseiter {pl}outsider | outsiders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
アウトサイダー[autosaida-] (n) outsider [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
蚊帳の外[かやのそと, kayanosoto] (exp) leaving out of an event; treating as an outsider (lit [Add to Longdo]
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P) [Add to Longdo]
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group [Add to Longdo]
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke [Add to Longdo]
局外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] (n) outsider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outsider
   n 1: someone who is excluded from or is not a member of a group
      [syn: {foreigner}, {outsider}]
   2: a contestant (human or animal) not considered to have a good
     chance to win

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top